Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”

20/03/2024 18:01    294

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024.

Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân tại địa bàn cơ sở, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật.

Nội dung

Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác vận động quần chúng thuộc phạm vi của Đề án

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực. Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực; tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tư vấn, giải đáp pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép các hình thức sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin; biên soạn, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu…

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức điểm việc giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt cho những đối tượng đặc thù như: trẻ em, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, người lao động trong các doanh nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo.

 Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng của Đề án.

Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động. Xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên sóng phát thanh, truyền hình; tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức

Bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ, chiến sĩ Công an tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự… Tổ chức các hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của từng cơ sở, địa phương, bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia, hỗ trợ thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Đề án.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này