Truy cập nội dung luôn


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình thực hiện các gói thầu về hạ tầng giao thông, y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền, đảm bảo theo quy định

10/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng báo cáo tình hình phê duyệt, kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Tài chính

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 161/ĐĐBQH-DNTT ngày 20/7/2022

05/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công điện Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện và tình hình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

05/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công điện Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện và tình hình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

05/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 161/ĐĐBQH-DNTT ngày 20/7/2022

 

T.T

05/08/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2013

Tổng số lượt xem: 8013092