Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

04/04/2024 13:42    512

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nắm vững quan điểm đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả các quy định về công tác trẻ em. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với những mục tiêu phát triển của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách đối với trẻ em. Bố trí ngân sách Nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện chính sách đối với trẻ em; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ em,… nhất là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Củng cố, bố trí đội ngũ công chức chuyên trách về công tác trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, cộng tác viên trẻ em ở thôn, tổ dân phố. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ người làm công tác trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030; Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đối với trẻ em, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi; phát triển hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng liên thông, chất lượng, thuận lợi trong tiếp cận. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển toàn diện. Phát triển các sản phẩm văn hoá, văn học - nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em.

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác vận động, tuyên truyền các quy định về trẻ em. Bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm, thẩm quyền trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em, chú trọng tổ chức truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em.

Thực hiện và phát triển các mô hình phát triển toàn diện trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển mô hình đối thoại học đường để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học; mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường học.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh; tích hợp lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, năng lực, sự phát triển của trẻ em; triển khai hiệu quả công tác tham vấn học đường và chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh trong trường học.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý. Ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em, nhất là các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm hoạt động biểu diễn, sáng tác nghệ thuật có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống, phù hợp với trẻ em theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh.

 Sở Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình về dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; phát triển các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tân thần cho trẻ em tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; phòng ngừa tái phạm, giáo dục, trợ giúp đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tạo điều kiện cho trẻ em được thực hiện các quyền của trẻ em.

Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vận động các cấp Hội, Hội viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vào Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đề nghị Tỉnh Đoàn triển khai các hoạt động truyền thông, giáo  dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và  giải quyết các vấn đề về trẻ em; triển khai hiệu quả Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 –2027.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về trẻ em, các kế hoạch, chương trình, đề án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em; phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, rà soát việc bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn, thương tích trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn.

 

BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này