Truy cập nội dung luôn

Cần tiếp tục cải thiện tốt tất cả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo

22/06/2022

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tại thông báo kết luận số 249/TB-UBND ngày 20/6/2022.

Trong thời gian qua, việc thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, nâng cao chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời và có trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI tăng thứ hạng cao so với năm 2020 so với mục tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đặt ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện “đầy đủ, kịp thời, đồng bộ” các văn bản của Trung ương liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác CCHC, PAPI, PCI và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan có liên quan có quan hệ trực tiếp doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phải quan tâm triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao liên quan đến Chỉ số PCI.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, các địa phương cần ban hành ngay kế hoạch khắc phục kịp thời đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, giảm thứ hạng, những nội dung còn tồn tại, hạn chế đối với các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI đã xảy ra trong năm 2021.

Đồng thời, có giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC, xúc tiến thu hút đầu tư và lưu ý tham mưu, đề xuất bố trí đủ nguồn lực tài chính cho công tác CCHC và chủ động có giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư trong tất cả các khâu từ công khai, tìm hiểu, tiếp cận các thông tin về quy hoạch, đất đai, chính sách pháp luật...; nghiêm túc quán triệt, có giải pháp xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lạm dụng chức quyền để hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp để trong thời gian tới chi phí không chính thức không còn là gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện cập nhật dữ liệu của các ngành lên IOC để khai thác sử dụng, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của các ngành, các cấp, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người dân, nhất là tập trung vào những người thuộc nhóm có khả năng cao về tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin như doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh để đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay để từ đó nhân rộng ra tạo sự lan tỏa đến các thành phần khác trong toàn xã hội cùng thực hiện

Ngoài ra, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoạt động giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã…

H.H

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này