Truy cập nội dung luôn

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18/01/2024 14:11    184

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng với nhu cầu thông tin pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 bao gồm các nội dung:

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, vướng mắc, trả lời kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương về những nội dung thuộc phạm vi quản lý.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL (tỉnh, cấp huyện); đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số cơ quan, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2024 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2024; cần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL, bao gồm hoạt động của Hội đồng và thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện, công tác hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị người đứng đầu tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh, các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

BTV

 

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=153581

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này