Truy cập nội dung luôn

Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi

03/05/2024 05:56    141

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Quảng Ngãi.

Quy chế này quy định các nội dung về quản lý, vận hành và sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Quảng Ngãi.

Giá trị pháp lý của dữ liệu được chia sẻ được xác định theo quy định tại Mục 1, Chương II của Luật Giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quy định về nguyên tắc chung, việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu dùng chung với nền tảng LGSP của tỉnh; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu nếu đã được chia sẻ từ nền tảng LGSP của tỉnh, trừ trường hợp dữ liệu sẵn có không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành đặc thù hoặc pháp luật có quy định khác.

Dữ liệu số của tỉnh cần được chuẩn hóa theo đúng theo các yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương (nếu có) để có thể sẵn sàng tích hợp vào các CSDL cấp Quốc gia khi có yêu cầu.

Đảm bảo kết nối LGSP của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, HTTT có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương, HTTT trong phạm vi của tỉnh, hoạt động liên tục 24/7.

Ngoài ra, quy định cụ thể các thành phần, chức năng của LGSP tỉnh; Mô hình tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu số; Các loại dữ liệu được chia sẻ, sử dụng chung trên địa bàn tỉnh; Điều kiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Quản lý, vận hành, khai thác LGSP tỉnh; Giám sát, xử lý sự cố; Bảo đảm kỹ thuật, nhân lực và an toàn thông tin.

B.T

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 481/QĐ-UBND https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=156010

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này