Truy cập nội dung luôn

Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/03/2024 17:51    1016

Ngày 18/03/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định gồm có 3 Chương, 11 Điều quy định một số nội dung về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý chất thải rắn sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường và mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Tuyến đường, thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, bùn thải phát sinh từ bể tự hoại, hầm cầu phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại quy định này.

Về quản lý chất thải nguy hại, khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường. Việc khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 72 và Điều 130 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiêm cấm các hành vi chuyển giao, đổ thải chất thải nguy hại vào các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Tuyến đường, thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại thực hiện theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh.

Về quản lý chất thải công nghiệp phải được kiểm soát, việc phân định chất thải công nghiệp phải kiểm soát là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại. Trường hợp chất thải công nghiệp phải kiểm soát chưa được phân định thì được quản lý như chất thải nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát được phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Về quản lý nước thải, việc quản lý nước thải phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 57 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Đối với hoạt động thoát nước và xử lý nước thải thực hiện theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016. 

Xem chi tiết văn bản tại đây: https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155230

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này