Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 6-11/5/2024

13/05/2024 14:48    126

Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024; Ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm; Triển khai thực hiện Công điện số 26 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xăng dầu; Khẩn trương thực hiện công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; Đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 6-11/5/2024

Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số  2268/UBND-TTHC yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2023 tại 02 Báo cáo kèm theo Quyết định số: 273/QĐ-BNV, 272/QĐ-BNV ngày 10/4/2024 của Bộ Nội vụ; chủ động nghiên cứu, có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách hành chính và các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Giao các sở, ban, ngành chủ trì, phụ trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực được phân công tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc trên các lĩnh vực về cải cách hành chính được nêu tại Báo cáo số 84/BC-SNV ngày 22/4/2024 của Sở Nội vụ.

Đồng thời, nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Nội vụ, đề xuất và có văn bản triển khai các giải pháp, nội dung công việc cụ thể để khắc phục và nâng cao đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số bị trừ và thứ hạng thấp.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện, lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính, gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/5/2024.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2283/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm theo Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 44/CĐ-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian qua để kịp thời triển khai thực hiện đạt hiệu quả, theo quy định.

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm làm đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; có biện pháp phù hợp nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm kịp thời ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố....

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm (nếu có), bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chủ động rà soát tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm; đồng thời, tổ chức thực hiện giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm và công tác phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Triển khai thực hiện Công điện số 26 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xăng dầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2173/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường xăng dầu (trong nước và thế giới), chủ động tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung xăng dầu.

Chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế theo quy định. Chủ động, tích cực trong việc thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu, thuộc hệ thống phân phối của đơn vị theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Thuế.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể các việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế thông qua chuyển đổi số đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 123 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh về công tác quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về hoá đơn điện tử theo đúng quy định; xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về hoá đơn điện tử.

Khẩn trương thực hiện công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2236/UBND-KTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU đã được UBND tỉnh giao; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc chủ động rà soát các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 3000/BNN-TS ngày 24/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác chống khai thác IUU của cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động triển khai thực hiện, khắc phục ngay; thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; huy động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ có kết quả cụ thể và chuyển biến tích cực trong thực tế.

Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU tại các cảng cá; không để tàu cá bốc dỡ thủy sản khai thác tại các điểm lên cá bất hợp pháp (cảng cá chưa công bố mở cảng, bến cá); chủ trì kiểm tra, rà soát và đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản thực hiện sơn đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký theo quy định tại Thông  tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tỉnh và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh sắp xếp hồ sơ khoa học, đầy đủ, dễ giải trình. Hồ sơ kiểm soát tàu ra, vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên nhận và giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (SC) tại các cảng cá; hồ sơ quản lý tàu cá, danh sách tàu cá khái thác IUU và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, giám sát tàu cá trên hệ thống VMS, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản (CC), xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Thủy sản.

Triển khai và hướng dẫn ngư dân, doanh nghiệp thực hiện truy xuất thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đảm bảo phê duyệt tất cả tàu cá ra, vào cảng, nộp nhật ký khai thác, bản ghi sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ, cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện qua hệ thống eCDT; trang bị thiết bị di động sử dụng hệ điều hành tương thích cho các cảng cá và Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng để hỗ trợ ngư dân và doanh nghiệp truy cập, sử dụng hệ  thống eCDT.


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU tại các cửa biển, trên các vùng biển; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển và đề nghị chủ tàu không để ngư cụ, thiết bị, dụng cụ khai thác trên tàu. Xác định, lập danh sách và giám sát chặt chẽ các ngư dân, chủ tàu tại các xã, phường có nguy cơ cao đưa tàu cá và ngư dân đi hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo cấp xã/phường phân công cụ thể cán bộ, đảng viên cấp cơ sở quản lý, giám sát đến từng tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tàu cá “3 không”; giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản (tàu cá chưa đăng ký, tàu cá chưa được cấp phép, tàu cá hết hạn đăng kiểm, tàu cá chưa lắp VMS, tàu cá mất kết nối  VMS trên 6 tháng) theo danh sách của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hàng tháng.

Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định khi tham gia hoạt động thủy sản; chỉ đạo các lực lượng điều tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các tàu cá trên địa bàn mất kết nối VMS trên 6 tháng,…

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 là “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Tập trung thực hiện trong tháng 5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Nội dung của kế hoạch gồm các hoạt động:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và người dân về công tác phòng chống thiên tai và hướng dẫn cập nhật, quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai.

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 cụ thể, sát thực tế của từng địa phương.

Tổ chức rà soát và cắm biển báo tại khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu dễ bị ngập lụt, sạt lở đất,...) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời tình hình thiên tai trên địa bàn.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, hình ảnh hoặc hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp về hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” tại trụ sở cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường đăng tải và đưa tin bài, phóng sự, phim tài liệu về công tác phòng chống thiên tai trong thời gian diễn ra “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai”; những hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Theo Kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.

Đối tượng tham gia đào tạo là lao động nông thôn có độ tuổi từ đủ 15 - 60 tuổi (đối với nam), từ 15 - 55 tuổi (đối với nữ), có nhu cầu học nghề, trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; lao động ở nông thôn, thành viên trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, làng nghề tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, lao động tại các điểm du lịch cộng đồng nông thôn; người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú là người tham gia học nghề lần đầu tiên.

Người tham gia học nghề lao động nông thôn thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, thanh niên tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, với mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khoá học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cu trú 15 km trở lên.

Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khoá học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 05 km trở lên.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này