Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

23/01/2024 19:42    1208

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích    

 Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

 Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các sở, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Nội dung tuyên truyền

 Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021; kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hằng năm của tỉnh; kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tuyên truyền mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC và nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, đơn giản; trong đó tập trung tuyên truyền:

 Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

 Thông tin kịp thời tình hình và kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận Một cửa các cấp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các TTHC đối với người dân và doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát tiến trình giải quyết TTHC.

Triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trọng tâm triển khai có hiệu quả các nội dung theo lộ trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác của người dân, doanh nghiệp trên môi trường số. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính, triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với địa phương gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, kiểm soát nguồn lực.

Tuyên tuyền công tác cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ. Việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện lộ trình tự chủ tài chính theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025. Các mô hình đang được triển khai thí điểm, các điển hình trong việc thực hiện CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuyên truyền việc công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân và doanh nghiệp.

Hình thức tuyên truyền

Cập nhật, công bố, công khai các nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, địa phương

Cập nhật thông tin về CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về CCHC. Tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC bằng hình thức sân khấu hóa cấp tỉnh, cấp huyện

Xuất bản Bản tin số “Cải cách hành chính“ để đăng tải trên các nền tảng số. Đặt hàng thiết kế poster, infographic tuyên truyền về CCHC để đăng tải trên màn hình Led và các nền tảng số. Đặt hàng sản xuất video clip, phóng sự tuyên truyền nâng cao các chỉ số của tỉnh (PCI, PAPI, PAR INDEX, DTI) để đăng tải trên màn hình Led và các nền tảng số

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có chủ đề về CCHC hoặc lồng ghép chủ đề CCHC. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về CCHC tại các huyện; lồng ghép phổ biến, tuyên truyền pháp luật về CCHC qua các hình thức phù hợp cho cho các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tuyên truyền về CCHC trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các sở, ban ngành, địa phương tổ chức

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tuyên truyền CCHC trên hệ thống thông tin cơ sở, gồm: Sản xuất chuyên mục phát thanh; xuất bản các ấn phẩm; tổ chức tuyên truyền qua hình thức trực quan, cổ động về CCHC

Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (lồng ghép vào báo cáo công tác CCHC định kỳ). Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền công tác CCHC.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh; thực hiện cung cấp thông tin về công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, trên Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

 Tuyên truyền việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ động thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu gương điển hình trong thực hiện công tác CCHC cho các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về CCHC trong năm theo kế hoạch được giao; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền CCHC thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện chuyên trang, chuyên mục “Cải cách hành chính”; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm về CCHC. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng mục phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội về thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể với các đơn vị phối hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền CCHC.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này