Truy cập nội dung luôn

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ 2024

29/01/2024 15:29    158

Sáng 29-12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024. Ông Tôn Long Hiếu- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội đồng và các cơ quan thành viên tích cực chủ động triển khai thực hiện toàn diện, bám sát nội dung, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp.

Tổ chức triển khai nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật ở tất cả các lĩnh vực, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của người dân; hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, có sự đổi mới về hình thức, nhất là tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, giúp người dân sớm nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng, tìm hiểu, chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và UBND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.