Truy cập nội dung luôn

Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

03/07/2024 19:34    535

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279-KH/TU ngày 27/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Mục đích nhằm tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững; tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chống khai thác IUU và từ đó thay đổi hành động của các cấp, các ngành đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững.

Từ nay đến tháng 10 năm 2024 tập trrung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất, nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật:

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài:

- Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài:

- Bố trí đủ nguồn lực, gồm nhân lực, lực lượng, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho các cơ quan, lực lượng chức năng; tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện cao điểm thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát thực hiện các quy định chống khai thác IUU.

Ngoài ra, có các nhiệm vụ, giải pháp dài hạn sau:

- Kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng Kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản, thực hiện công tác chống khai thác IUU; bảo đảm công cụ, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

- Quan tâm đầu tư nguồn lực nhà nước; khuyến khích xã hội hoá, hợp tác công tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thủy sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, khai thác thủy sản; thiết lập chuỗi sản xuất bền vững, hệ sinh thái toàn diện, tạo môi trường thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển lâu dài, có uy tín, khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường.

- Chú trọng bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển ngành thủy sản phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân và người lao động có liên quan; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản; các kế hoạch, chương trình phát triển bền vững ngành thủy sản của tỉnh phù hợp với những mục tiêu phát triển theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023; triển khai đầy đủ các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi tăng cường trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này và các Kế hoạch: số 203/KH-UBND ngày 31/12/2022, số 199/KH-UBND ngày 20/11/2023, số 108/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân và lực lượng chức năng liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; chịu trách nhiệm theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo, điều hành trong công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung nguồn để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về quản lý tàu cá, giám sát đội tàu, truy xuất nguồn gốc, thực thi pháp luật và các nhiệm vụ liên quan đến công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn; chủ động sử dụng kinh phí địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; chịu trách nhiệm theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

 Tăng cường nguồn lực để quản lý tàu cá của địa phương, đặc biệt là phối hợp tổ chức đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá “03 không”. Giám sát chặt chẽ số lượng, tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn quản lý.

BTV

 

 

 

Tài liệu đính kèm: 479QĐUB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này