Truy cập nội dung luôn

Ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

29/09/2023 15:03    1033

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1433/QĐ-UBND ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng để thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mục, định mức kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi, vật tư thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan để làm cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Định kỳ 03 năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung Định mức kỹ thuật cây gừng, cây nghệ và vật tư nông nghiệp vào Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh.

Các dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đã được thẩm định theo Định mức kỹ thuật tại các Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 và 865/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được phê duyệt theo kết quả thẩm định.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=150239

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này