Truy cập nội dung luôn

Infographic: TTHC mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp

14/05/2024 06:32    69

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.