Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

30/03/2024 17:08    627

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.