Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

30/03/2024 17:06    505

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tuch hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.