Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Ông Đặng Văn Minh

- Ngày sinh: 20/8/1966
- Quê quán: Xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy
+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

 

* Tóm tắt quá trình công tác:
+ 2004 -2010: Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi
+ 2010 – 2014: Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi
+ 2014 – 2015: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi
+ 2015 - 2016: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi.
+ 2016-2017: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 
+ 2017-2020: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi.

+ 8/2020-9/2020: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

+ 9/2020- nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

* Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, thi đua, khen thưởng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến thu hút đầu tư; công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thuộc tỉnh quản lý.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự; an toàn giao thông và những giải pháp quan trọng để chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Trưởng ban Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiêp tỉnh.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Ông Trần Hoàng Tuấn

- Ngày sinh: 21/4/1967
- Quê quán: Xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ: Thạc sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi

    * Tóm tắt quá trình công tác:

+2003-2009: Thành ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi

+2009-2013: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy

+2013-2014: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

+2014-2020: Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

+2020-2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

+Tháng 6/2021 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

*Nhiệm vụ:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

b) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thực hiện xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ, công tác quản lý, điều hành ngân sách) khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Nội chính; tôn giáo; tư pháp; thi hành án dân sự; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; phát thanh truyền hình tỉnh; gia đình và trẻ em; các lĩnh vực xã hội khác; công tác dân vận; công tác thanh niên. 

- Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và theo dõi các hội, các ban liên lạc khác...thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng tháng, quý, 06 tháng, năm; chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

- Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước Trụ sở UBND tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Trà Bồng, Nghĩa Hành, Minh Long.

đ) Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Võ Phiên
-Ngày sinh: 11/4/1964
-Quê quán: Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế phát triển.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

    * Tóm tắt quá trình công tác:

+ 2006 - 2009: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

+ 2009 - 2011: Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long

+ 2011 - 2016: Ủy viên Thường trực, Kiêm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

+ 2016 - 2019: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

+ 5/2019 đến nay: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

*Nhiệm vụ: 

a) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, kiểm toán, tài sản công (kể cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); y tế, dân số; công tác dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc tỉnh quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình biển Đông, hải đảo; công tác ngoại vụ.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về bảo hiểm y tế; Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Các sở, ngành: Y tế, Ngoại vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Văn phòng giảm nghèo tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi; Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh; các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh.

d) Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Trần Phước Hiền
-Ngày sinh: 07/01/1975

-Quê quán: Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ: Kỹ sư Điện/Thạc sĩ Điện kỹ thuật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

    * Tóm tắt quá trình công tác:

+ 2014- 2016: Phó Giám đốc Sở Công Thương

+ 2016-2018: Giám đốc Sở Công Thương

+ 2018-2019: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ

+ 2019-2020: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ

+ 12/2020 đến nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

* Nhiệm vụ:

a) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, điện lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế biển; kinh tế tập thể; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tài nguyên và môi trường, khoáng sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; báo chí, tuyên truyền; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng cháy, chữa cháy.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng đánh giá sáng kiến tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh; Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội, ban liên lạc khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

d) Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này