Truy cập nội dung luôn
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 845 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu số 02

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 845 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu số 02

14:07 31/08/2020

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 845 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu số 02 Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT gói thầu số 02

THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT gói thầu số 02

14:05 31/08/2020

THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT gói thầu số 02 Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT gói thầu số 02

THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT gói thầu số 02

14:05 31/08/2020

THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT gói thầu số 02 Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 820 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 820 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu mua sắm tập trung

14:45 21/08/2020

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 820 V/v hoàn thành công tác đấu thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung

THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung

14:45 21/08/2020

THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung

THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung

14:44 21/08/2020

THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO Số 816/TB-BQLDDCN kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02

THÔNG BÁO Số 816/TB-BQLDDCN kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02

08:23 21/08/2020

THÔNG BÁO Số 816/TB-BQLDDCN  kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 Mua sắm trang thiết bị  dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
QUYẾT ĐỊNH số 147 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02

QUYẾT ĐỊNH số 147 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02

08:22 21/08/2020

QUYẾT ĐỊNH số 147 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200848555-00 của gói thầu số 1

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200848555-00 của gói thầu số 1

10:40 19/08/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200848555-00 của gói thầu  số 1 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
THÔNG BÁO số 800/TB-BQLDDCN ngày 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

THÔNG BÁO số 800/TB-BQLDDCN ngày 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

09:30 19/08/2020

THÔNG BÁO số 800/TB-BQLDDCN ngày 18/8/2020 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
QUYẾT ĐỊNH số 145/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 145/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

09:30 19/08/2020

QUYẾT ĐỊNH  số 145/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO số 794/TB-BQLDDCN ngày 17/8/2020 Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01

THÔNG BÁO số 794/TB-BQLDDCN ngày 17/8/2020 Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01

07:15 18/08/2020

THÔNG BÁO số 794/TB-BQLDDCN ngày 17/8/2020  Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01- Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, Sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
QUYẾT ĐỊNH số 142/QĐ-BQLDDCN Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01

QUYẾT ĐỊNH số 142/QĐ-BQLDDCN Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01

07:14 18/08/2020

QUYẾT ĐỊNH  số 142/QĐ-BQLDDCN Về việc hủy thầu đối với gói thầu số 01- Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, Sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
THÔNG BÁO số 785/TB-BQLDDCN ngày 14/8/2020 Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 02

THÔNG BÁO số 785/TB-BQLDDCN ngày 14/8/2020 Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 02

10:44 17/08/2020

THÔNG BÁO số 785/TB-BQLDDCN ngày 14/8/2020 Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 02 - Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
QUYẾT ĐỊNH số 1065/QĐ- UBND ngày 21/7/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 1065/QĐ- UBND ngày 21/7/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

09:55 30/07/2020

QUYẾT ĐỊNH  số 1065/QĐ- UBND ngày 21/7/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Bàn ghế học sinh cho các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 và trang thiết bị phục vụ hoạt động của sở Tài chính và huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200780892-00

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200780892-00

14:46 29/07/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200780892-00 của gói thầu Mua sắm Bàn ghế học sinh cho các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 và trang thiết bị phục vụ hoạt động của sở Tài chính và huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200754679-00 của gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200754679-00 của gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

14:58 21/07/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200754679-00 của gói thầu  số 1 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200743838-00 của gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200743838-00 của gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

14:57 21/07/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200743838-00 của gói thầu  Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200749806-00 của gói thầu số 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200749806-00 của gói thầu số 2

08:49 20/07/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20200749806-00 của gói thầu số 2 Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
QUYẾT ĐỊNH số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

11:26 17/07/2020

QUYẾT ĐỊNH số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
Quyết định số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung

Quyết định số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung

10:46 17/07/2020

Quyết định số 1030/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 630/BQLDDCN về việc hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu mua sắm tâp trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 630/BQLDDCN về việc hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu mua sắm tâp trung

15:11 08/07/2020

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 630/BQLDDCN về việc hoàn thành công tác đấu thầu  gói thầu mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung

THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung

15:09 08/07/2020

THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung

THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung

15:09 08/07/2020

THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT gói thầu mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
THÔNG BÁO số 623/TB-BQLDDCN V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung

THÔNG BÁO số 623/TB-BQLDDCN V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung

14:17 06/07/2020

THÔNG BÁO số 623/TB-BQLDDCN V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
QUYẾT ĐỊNH số 119/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung

QUYẾT ĐỊNH số 119/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung

14:16 06/07/2020

QUYẾT ĐỊNH số 119/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm tâp trung

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm tâp trung

15:29 19/06/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU  Gói thầu  mua sắm tâp trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành: Tư pháp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn tịnh và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Lý Sơn
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 547/BQLDDCN V/v hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 547/BQLDDCN V/v hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

15:01 18/06/2020

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 547/BQLDDCN V/v hoàn thành công tác đấu thầu của  Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh, Trường chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của huyện Mộ Đức
THỎA THUẬN KHUNG SỐ 01/TTK-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung

THỎA THUẬN KHUNG SỐ 01/TTK-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung

15:00 18/06/2020

THỎA THUẬN KHUNG SỐ 01/TTK-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh, Trường chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của huyện Mộ Đức
THƯƠNG THẢO TTK SỐ 01/BBTT-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung

THƯƠNG THẢO TTK SỐ 01/BBTT-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung

14:59 18/06/2020

THƯƠNG THẢO TTK SỐ 01/BBTT-MSTT Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh, Trường chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi và trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập năm 2020 của huyện Mộ Đức 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này