Truy cập nội dung luôn
THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:39 22/12/2022

THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết
quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:37 22/12/2022

QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

16:55 14/12/2022

THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

16:54 14/12/2022

QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:50 07/12/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:50 07/12/2022

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:47 23/11/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)

09:10 16/11/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)
 
 
QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:08 16/11/2022

QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)

09:07 15/11/2022

QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in  phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)
THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2

09:35 25/10/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

17:09 29/09/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 992/BQLDDCN ngày 04/7/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 992/BQLDDCN ngày 04/7/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

16:24 07/07/2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 992/BQLDDCN ngày 04/7/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
THẢO THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT ngày 27/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

THẢO THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT ngày 27/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

16:23 07/07/2022

THẢO THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT ngày 27/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
THƯƠNG THẢO số 02/BBTT-MSTT ngày 24/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

THƯƠNG THẢO số 02/BBTT-MSTT ngày 24/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

16:22 07/07/2022

THƯƠNG THẢO số 02/BBTT-MSTT ngày 24/6/2022 của Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 953/BQLDDCN ngày 27/6/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 953/BQLDDCN ngày 27/6/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:25 06/07/2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 953/BQLDDCN ngày 27/6/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO số 939/TB-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

THÔNG BÁO số 939/TB-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

16:27 27/06/2022

THÔNG BÁO số 939/TB-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
QUYẾT ĐỊNH 273/QĐ-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 273/QĐ-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

16:26 27/06/2022

QUYẾT ĐỊNH 273/QĐ-BQLDDCN ngày 25/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
THẢO THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT ngày 23/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THẢO THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT ngày 23/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:22 24/06/2022

THẢO THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT ngày 23/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THƯƠNG THẢO số 01/BBTT-MSTT ngày 20/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THƯƠNG THẢO số 01/BBTT-MSTT ngày 20/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:19 24/06/2022

THƯƠNG THẢO số 01/BBTT-MSTT ngày 20/6/2022 của Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO số 900/TB-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO số 900/TB-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:49 22/06/2022

THÔNG BÁO số 900/TB-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH số 267/QĐ-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 267/QĐ-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:48 22/06/2022

QUYẾT ĐỊNH số 267/QĐ-BQLDDCN ngày 22/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
GIA HẠN THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

GIA HẠN THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

08:58 22/06/2022

GIA HẠN THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022

08:57 22/06/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220581791 của gói thầu số 02 Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220582304 của gói thầu số 01 Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220582304 của gói thầu số 01 Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

11:53 05/06/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20220582304 của gói thầu số 01 Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính, máy in và bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 1)

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính, máy in và bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 1)

09:13 27/05/2022

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính, máy in và bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 1)
Công văn số 728/BQLDDCN ngày 23/5/2022 Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2022

Công văn số 728/BQLDDCN ngày 23/5/2022 Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2022

10:15 25/05/2022

Công văn số 728/BQLDDCN ngày 23/5/2022 Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Số 106/QĐ-BQLDDCN ngày 19/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH Số 106/QĐ-BQLDDCN ngày 19/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 2)

16:42 28/03/2022

QUYẾT ĐỊNH Số 106/QĐ-BQLDDCN ngày 19/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 2)
QUYẾT ĐỊNH Số 94/QĐ-BQLDDCN ngày 04/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 1)

QUYẾT ĐỊNH Số 94/QĐ-BQLDDCN ngày 04/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 1)

16:41 28/03/2022

QUYẾT ĐỊNH Số 94/QĐ-BQLDDCN ngày 04/3/2022 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2022 (đợt 1)
Báo cáo số 22/BC-BQLDDCN về việc thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tinh Quảng Ngãi.

Báo cáo số 22/BC-BQLDDCN về việc thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tinh Quảng Ngãi.

08:44 12/01/2022

Báo cáo số 22/BC-BQLDDCN  về việc thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tinh Quảng Ngãi.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này