Truy cập nội dung luôn
THƯƠNG THẢO số 05/BBTT-MSTT ngày 24/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THƯƠNG THẢO số 05/BBTT-MSTT ngày 24/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:11 28/12/2022

THƯƠNG THẢO số 05/BBTT-MSTT ngày 24/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO số 2169/TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO số 2169/TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:48 26/12/2022

THÔNG BÁO số 2169/TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung  trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH số 572/QĐ-BQLDDCN ngày 24/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 572/QĐ-BQLDDCN ngày 24/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:47 26/12/2022

QUYẾT ĐỊNH số 572/QĐ-BQLDDCN ngày 24/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung  trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2119/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2119/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:49 22/12/2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2119/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THẢO THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT ngày 15/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THẢO THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT ngày 15/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:48 22/12/2022

THẢO THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT ngày 15/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THƯƠNG THẢO số 03/BBTT-MSTT ngày 12/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THƯƠNG THẢO số 03/BBTT-MSTT ngày 12/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:47 22/12/2022

THƯƠNG THẢO số 03/BBTT-MSTT ngày 12/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2118/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2118/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:42 22/12/2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2118/BQLDDCN ngày 20/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THẢO THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT ngày 19/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THẢO THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT ngày 19/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:41 22/12/2022

THẢO THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT ngày 19/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THƯƠNG THẢO số 04/BBTT-MSTT ngày 16/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THƯƠNG THẢO số 04/BBTT-MSTT ngày 16/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:40 22/12/2022

THƯƠNG THẢO số 04/BBTT-MSTT ngày 16/12/2022 của Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:39 22/12/2022

THÔNG BÁO số 2112./TB-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc thông báo kết
quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này