Trang chủ Sơ đồ web Font unicode   English
Trang chủ Trang Chuyên ngành VPUB Tỉnh  Văn bản


VĂN BẢN VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÁT HÀNH

  

Số hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung

Tải về

572/VP-NC 17/5/2013 V/v thông báo cho Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam  kết quả cuộc họp ngày 06/5/2013
574/TB-VP 17/5/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ
570/VP-NNTN 17/5/2013 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư số 49/2013TT-BTC của Bộ Tài chính
569/VP-NNTN 17/5/2013 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
568/VP-NNTN 17/5/2013 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư quy định về cả tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
565/VP-KTTH 17/5/2013 Về đề nghị của UBND huyện Trà Bồng trong việc xin vốn Trung ương bố trí cho dự án Thủy lợi Trà Bói và dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Kor
567/VP-NNTN 17/5/2013 V/v thu hồi một phần diện tích đất của UBND thị trấn Sơn Tịnh đang quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi
258/PC-ĐNMN 16/5/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
257/PC-ĐNMN 16/5/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
571/VP-NNTN 17/5/2013 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
563/VP-VX 15/5/2013 V/v mời làm việc và khảo sát cơ hội đầu tư phát triển công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Ngãi
559/TB-VP 14/5/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
564/TB-VP 15/5/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
253/PC-VP 15/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
251/PC-NC 14/5/2013 Phiếu chuyển Sở Nội vụ
255/PC-VP 15/5/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
562/VP-NC 14/5/2013 V/v ủy quyền chủ trì và điều hành Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi
557/BC-VP 14/5/2013 Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2013 đến 12/5/2013)
560/VP-CBTH 14/5/2013 Về việc vận hành Website văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên Internet
05/PB-VP 14/5/2013 Phiếu báo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
561/VP-CNXD 14/5/2013 V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải
246/PC-NC 13/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tư pháp
553/VP-KTTH 13/5/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
552/VP-NNTN 13/5/2013 V/v hợp tác bảo vệ động vật hoang dã
555/VP-NC 13/5/2013 Về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh
245/PC-VP 10/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
549/VP-CNXD 10/5/2013 V/v phê duyệt đơn giá thay thế phục vụ công tác GPMB Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho 02 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành
548/VP-CNXD 10/5/2013 V/v vay vốn ưu đãi thực hiện dự án Kè chống sạt lở
547/VP-VX 10/5/2013 V/v tham mưu mời tư vấn lập quy hoạch phát triển Khu du lịch huyện đảo Lý Sơn
544/VP-NC 10/5/2013 V/v liên quan đến nội dung dự thảo “Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng – An ninh”
243/PC-VP 10/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
242/PC-VP 10/5/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
245/PC-VP 10/5/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
540/VP-NNTN 09/5/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
539/VP-NNTN 09/5/2013 V/v báo cáo kết quả kiểm tra việc khai thác cát tại bãi cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh
542/VP-NNTN 09/5/2013 V/v hoàn chỉnh bản dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật
240/PC-ĐNMN 08/5/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
538/VP-CNXD 08/5/2013 V/v chủ trương đầu tư các công trình khẩn cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Hành
537/VP-CNXD 08/5/2013 V/v chủ trương thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Phổ
536/TB-VP 08/5/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
535/VP-VX 08/5/2013 V/v kế hoạch triển khai các hoạt động của công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2013
533/BC-VP 07/5/2013 Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 18, từ ngày 28/4/2013 đến 05/5/2013)
532/TTr-VP 07/5/2013 Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII
527/VP-CNXD 07/5/2013 V/v đính chính năm ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Quảng Phú
237/PC-VP 07/5/2013 Phiếu chuyển Thanh tra tỉnh
530/VP-NC 07/5/2013 V/v chuẩn bị nội dung và thống nhất thời gian làm việc với Thanh tra Chính phủ
235/PC-VP 07/5/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
234/PC-VP 07/5/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
529/VP-CNXD 07/5/2013 V/v kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Công văn số 300/BQL-PTĐT ngày 01/4/2013
528/VP-CNXD 07/5/2013 V/v đính chính năm ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Dốc Sỏi tỉ lệ 1/2000
525/VP-QTTV 06/5/2013 Về việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị
238/PC-VP 07/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
526/VP-NC 07/5/2013 V/v phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh
571/VP-HCTC 04/5/2013 V/v báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
234/PC-VP 06/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
521/BC-VP 06/5/2013 Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 17, từ ngày 22/4/2013 đến 28/4/2013)
232/PC-VP 04/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
514/VP-CNXD 04/5/2013 V/v quyết toán Tiểu dự án đoạn Sông Trường – Trà Bồng – Bình Long
513/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
512/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
504/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
503/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
502/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
501/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
511/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
510/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
509/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
508/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
507/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
506/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
505/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
500/VP-NC 03/5/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
499/VP-NNTN 03/5/2013 V/v kiểm định an toàn đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ
230/PC-VP 03/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
229/PC-VP 03/5/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Nghĩa Hành
227/PC-VP 03/5/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
226/PC-VP 02/5/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
497/VP-KTTH 03/5/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
496/VP-NNTN 03/5/2013 V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh
494/VP-CNXD 02/5/2013 V/v kinh phí đầu tư nâng cấp bổ sung đường tỉnh 623 (giai đoạn 2) đoạn cầu Thượng Phương – Đường sắt Bắc Nam
495/VP-VX 02/5/2013 V/v đề nghị lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự án Trung tâm vui chơi, giải trí tổng hợp tại huyện Đức Phổ
493/VP-CNXD 26/4/2013 V/v xây dựng mô hình dự án cánh đồng mía tập trung năng suất cao tại huyện Sơn Hà
490/VP-KTTH 26/4/2013 Về việc cử cán bộ tham gia Tổ dự thảo báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
489/VP-KTTH 26/4/2013 Về việc thực hiện chuyên đề Du lịch duyên hải miền Trung trên Báo Đầu tư
488/VP-CNXD 26/4/2013 V/v cho ý kiến Dự thảo
484/VP-KTTH 26/4/2013 V/v phân bổ dự toán nguồn cân đối ngân sách năm 2013 để thu hồi tạm ứng ngân sách năm 2009
219/PC-VP 26/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
218/PC-VP 26/4/2013 Phiếu chuyển Sở Công thương
486/VP-HCTC 26/4/2013 V/v đăng ký danh sách CBCCVC đi học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2013 mở tại tỉnh Quảng Ngãi
483/VP-KTTH 25/4/2013 V/v tổ chức gặp mặt cán bộ Ban Tài mậu tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ
481/VP-NC 24/4/2013 V/v thống nhất lấy ý kiến bằng hình thức phiếu bầu đối với cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
480/VP-NNTN 24/4/2013 V/v tham mưu ban hành văn bản
478/TB-VP 24/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
479/VP-VX 24/4/2013 V/v khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 500/UBND-VX ngày 07/02/2013
214/PC-VP 24/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
213/PC-VP 24/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
212/PC-VP 24/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nội vụ
477/VP-VX 24/4/2013 V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
473/TB-VP 23/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
472/VP-NNTN 23/4/2013 V/v truy cập Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ
207/PC-VP 23/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
206/PC-VP 23/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
468/VP-NNTN 18/4/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 – 2020
467/VP-NNTN 18/4/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường
466/VP-NNTN 18/4/2013 V/v truy cập Thông tư liên tịch bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007TTLT-BNNPTNT-BTC
205/PC-VP 18/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
240/PC-VP 18/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
203/PC-VP 18/4/2013 Phiếu chuyển UBND thành phố Quảng Ngãi
465/VP-NNTN 18/4/2013 V/v truy cập Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi
464/VP-CNXD 18/4/2013 V/v tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi và cho thuê đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
455/VP-HCTC 15/4/2013 V/v triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết TW4
461/VP-CNXD 17/4/2013 V/v cho ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý thực hiện Đề án phát triển GTNT thuộc 65 xã đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 – 2015
462/VP-NC 17/4/2013 V/v tham mưu báo cáo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ đợt 1 năm 2013
459/VP-VX 17/4/2013 V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V năm 2013
198/PC-VP 17/4/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
460/VP-CNXD 17/4/2013 V/v chủ trương đầu tư dự án cầu Trà Bồng
455/VP-NC 16/4/2013 V/v tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
454/VP-ĐNMN 15/4/2013 V/v tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
453/VP-VX 15/4/2013 V/v tham mưu văn bản chỉ đạo trình Thường trục Tỉnh ủy về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
450/VP-NNTN 15/4/2013 V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh
456/VP-ĐNMN 16/4/2013 V/v đề nghị cho ý kiến góp ý về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
195/PC-VP 15/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
451/VP-KTTH 15/4/2013 V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013
446/VP-VX 15/4/2013 V/v tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Quảng Ngãi năm 2013
445/VP-NC 15/4/2013 V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013
444/VP-HCTC 15/4/2013 V/v thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2012 và bổ sung hồ sơ công chức
443/VP-NNTN 15/4/2013 Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Hải Long thuê đất để khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ
28/QĐ-VP 15/4/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Trung tâm Công báo và Tin học
447/VP-VX 15/4/2013 V/v đề nghị cho ý kiến dự thảo Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2020
440/TB-VP 12/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
432/TB-VP 12/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
430/VP-NNTN 12/4/2013 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2013
193/PC-VP 12/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
192/PC-VP 12/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
436/TB-VP 12/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
429/VP-NNTN 11/4/2013 Về việc thăm dò địa chất tại các mỏ phụ gia xi măng nằm trong danh sách các mỏ không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh
428/VP-NNTN 11/4/2013 Về việc chủ trương cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp cho dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa
187/PC-VP 11/4/2013 Phiếu chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
426/VP-CNXD 11/4/2013 V/v bố trí vốn thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở thôn Phước Thiện
191/PC-VP 11/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
427/VP-NC 11/4/2013 Về việc tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
416/TB-VP 10/4/2013 Thông báo kết quả cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan đến việc công dân tụ tập làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và cản trở sự hoạt động bình thường tại trụ sở các cơ quan lãnh đạo tỉnh
420/TB-VP 10/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của các Bộ, ngành Trung ương
184/PC-VP 09/4/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Nghĩa Hành
183/PC-VP 09/4/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
410/VP-NNTN 09/4/2013 V/v hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
411/VP-NNTN 09/4/2013 V/v thu hồi, giao đất để xây dựng Điểm dân cư thị trấn Sơn Tịnh phục vụ tái định cư Đường ven biển Sa Huỳnh – Dung Quất, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc
182/PC-VP 09/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
181/PC-VP 09/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
413/VP-CNXD 09/4/2013 V/v cơ chế bố trí tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Mậu Hoàng, thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây
408/VP-ĐNMN 08/4/2013 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
179/PC-VP 08/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
175/PC-VP 08/4/2013 Phiếu chuyển Sở Xây dựng
406/VP-NC 08/4/2013 V/v tập huấn cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
405/VP-NC 08/4/2013 V/v liên quan đến hồ sơ trình khen thưởng cho tập thể và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam
404/VP-NC 08/4/2013 V/v dự kiến phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho khối, cụm thi đua năm 2013 thuộc tỉnh
401/VP 05/4/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
399/VP-NNTN 05/4/2013 V/v kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương thủy lợi năm 2012 và kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2013
393/VP-ĐNMN 04/4/2013 V/v thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2012
395/VP-NC 04-4-2013 Về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình 123-CTr/TU ngày 28/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2013
398/VP-ĐNMN 04/4/2013 V/v đăng ký tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 23 (VIETNAMEXPO 2013)
384/VP-NNTN 02/4/2013 V/v giải quyết hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Bình Sơn
172/PC-VP 02/4/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
171/PC-VP 02/4/2013 Phiếu chuyển Sở tài chính
388/VP-CNXD 03/4/2013 V/v chủ trương đầu tư các công trình khẩn cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Hành
387/TB-VP 02/4/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 268/QĐ-VPCP ngày 26/3/2013 của Văn phòng Chính phủ
386/VP-NNTN 02/4/2013 V/v truy cập Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
385/VP-CNXD 02/4/2013 V/v trình phê duyệt kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2013 của Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
382/VP-NNTN 02/4/2013 V/v phúc đáp kiến nghị của Công ty TNHH Sao Mai
170/PC-VP 02/4/2013 Phiếu chuyển Sở Xây dựng
116/PC-VP 01/4/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
378/VP-NC 01/4/2013 V/v ủy quyền họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh
167/PC-VP 01/4/2013 Phiếu chuyển UBND thành phố Quảng Ngãi
168/PC-VP 01/4/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
376/VP-KTTH 29/3/2013 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Bộ Tài chính về việc thu hồi vốn NSNN, TPCP do bố trí sai đối tượng, chỉ tiêu, quy định
162/PC-VP 28/3/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
372/VP-NNTN 28/3/2013 Về việc chủ trương cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá Thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng
371/VP-NNTN 28/3/2013 Về việc bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh
370/VP-NNTN 28/3/2013 Về việc bổ sung hồ sơ xác định hạn mức giao đất ở tại Khu quy hoạch phát triển đô thị Vạn Tường
369/VP-VX 28/3/2013 V/v đề nghị cho ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý đối với học sinh, sinh viên thuộc diện cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập trong nước
161/PC-VP 28/3/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
159/PC-VP 28/3/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
368/VP-CNXD 27/3/2013 V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Dự án NMLD Dung Quất
364/VP-NC 27/3/2013 Về việc tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
367/TB-VP 27/3/2013 Thông báo về việc phổ biến Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12/3/2013 của Bộ Tài chính
363/TB-VP 27/3/2013

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 497/QÐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ  

156/PC-VP 26/3/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
360/VP-NNTN 25/3/2013 V/v chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị
151/PC-VP 25/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
355/VP-NC 25/3/2013

V/v cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

149/PC-VP 22/3/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
354/VP-CNXD 22/3/2013

V/v ủy quyền tham dự Hội nghị triển khai các dự án mở rộng Quốc lộ 1A

353/VP-NC 22/3/2013

V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 8

351/VP-NNTN 22/3/2013

V/v hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

147/PC-VP 20/3/2013 Phiếu chuyển Sở Khoa học và Công nghệ
144/PC-VP 20/3/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
143/PC-VP 20/3/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Sơn Tịnh
349/TB-VP 20/3/2013

Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của các Bộ, ngành Trung ương

348/TB-VP 20/3/2013

Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ

141/PC-VP 20/3/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Sơn Tịnh
346/VP-NC 20/3/2013 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
138/PC-VP 20/3/2013 Phiếu chuyển Thanh tra tỉnh
344/VP-CNXD 19/3/2013

V/v chủ trương phê duyệt và quyết toán phần kinh phí chênh lệch do chi trả trước của 02 phương án bồi thường

341/VP-NC 19/3/2013

V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

343/VP-NNTN 19/3/2013

V/v cho ý kiến vốn chuẩn bị đầu tư và các nhiệm vụ khác đối với Dự án Khu neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh

342/VP-NNTN 19/3/2013 V/v hoàn chỉnh hồ sơ về mức giá hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2013
21/QĐ-VP 18/3/2013

Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Công trình: Sửa chữa phòng họp số 2, số 3 và phòng khách trụ sở UBND tỉnh

338/VP-NC 18/3/2013

V/v chuẩn bị tổ chức Hội  nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

337/VP-NNTN 18/3/2013

V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

336/VP-QTTV 18/3/2013

Kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, trụ sở làm việc năm 2013

335/VP-NNTN 18/3/2013 V/v truy cập Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
132/PC-VP 15/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
131/PC-VP 15/3/2013 Phiếu chuyển Công an tỉnh
130/PC-VP 15/3/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
128/PC-VP 14/3/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
334/VP-ĐNMN 14/3/2013

V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án theo chương trình mục tiêu ở 6 huyện miền núi

332/VP-VX 14/3/2013 V/v bổ sung, hoàn thiện Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
126/PC-VP 14/3/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
331/VP-NC 13/3/2013

V/v trả lời và hướng dẫn công dân quyền khiếu kiện

330/TB-VP 13/3/2013

Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Chính phủ

329/TB-VP 13/3/2013

Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ

328/TB-VP 13/3/2013

Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ

326/VP-NC  13/3/2013 V/v cung cấp danh sách cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2013
125/PC-VP    13/3/2013 Phiếu chuyển Sở Y tế
124/PC-VP  13/3/2013  Phiếu chuyển Sở Nội vụ
123/PC-VP 13/3/2013 Phiếu chuyển Trưởng Công an thành phố Quảng Ngãi
122/PC-VP 13/3/2013 Phiếu chuyển Công an huyện Bình Sơn
325/VP-NNTN 12/3/2013 V/v tạm ứng vắc xin dịch tả lợn tiêm phòng đợt I/2013
121/PC-VP 11/3/2013 Phiếu chuyển Thanh tra tỉnh
324/VP-NNTN 11/3/2013 Về việc làm rõ một số nội dung Dự án Khai thác và chế biến quặng Graphit tại mỏ Graphit Hưng Nhượng
319/VP-VX 08/3/2013 V/v đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các công trình thể thao phục vụ công tác luyện tập và tổ chức thi đấu các môn của Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2013 – 2014
318/VP-CNXD 08/3/2013 V/v sớm có ý kiến về nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút
117/PC-VP 08/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
316/VP-NC 07-3-2013 Về việc thành lập Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Quảng Ngãi
315/VP-CNXD 07/3/2013 V/v chủ trương đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân tại KKT Dung Quất
115/PC-VP 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
114/PC-VP 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
111/PC-VP 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
314/VP-CNXD 07/3/2013 V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với KCN Quảng Phú
313/VP-NNTN  07/3/2013 Về việc giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần hóa phẩm Dầu khí miền Trung
311/VP-HCTC 07/3/2013 V/v đăng ký giao ước thi đua năm 2013
 310/VP-NNTN 07/3/2013  V/v truy cập Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản
109/PC-VP 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
110/PC-NC 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nội vụ
112/PC-VP 07/3/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
307/VP-VX 06/3/2013 V/v xem xét các kiến nghị của một số hội nghề nghiệp
308/TB-VP 06/3/2013 Thông báo về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
304/VP-CNXD 05/3/2013 V/v phương án công tác quản lý, vận hành hoạt động khai thác và chi phí nhà máy lọc nước biển xã An Bình, huyện Lý Sơn
299/VP-VX 05/3/2013 V/v kiểm tra thông tin báo chí nêu
298/VP-NC 05/3/2013 V/v liên quan đến hồ sơ giải quyết chế độ cho thân nhân của quân nhân dự bị
297/VP-NNTN 05/3/2013 V/v truy cập Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
305/VP-VX 05/3/2013 2013 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam
302/VP-VX 05/3/2013 V/v xem xét việc đầu tư đồng bộ dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài)
301/VP-VX 05/3/2013 V/v đề nghị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh (nhắc lần 1)
300/TB-VP 05/3/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
296/VP-VX 05/3/2013 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
295/VP-NC 05/3/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
277/NQ-VP 28/02/2013 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
295/BC-VP 04/3/2013 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
105/PC-VP 04/3/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
104/PC-VP 04/3/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
291/VP-VX 01/3/2013 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi 
290/VP-KTTH   01/3/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
289/VP-KSTTHC   01/3/2013 V/v tham gia ý kiến về thủ tục hành chính
288/VP-CNXD  01/3/2013  V/v Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản phê duyệt Quy hoạch
285/VP-CNXD 01/3/2013 V/v chuyển giao quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho Sở Tài chính quản lý theo nhà công sản
287/TB-VP 01/3/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
286/TB-VP 01/3/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
103/PC-VP 28/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
284/VP-NNTN 28/02/2013 V/v cấp kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai
283/VP-NNTN 28/02/2013 V/v cử cán bộ tham gia Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh
282/VP-NNTN 28/02/2013 V/v giới thiệu địa điểm cho Trường Cao đẳng nghề Cơ giới để mở rộng trường Cao đẳng nghề Cơ giới tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
281/VP-CNXD 28/02/2013 V/v xin điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKT Dung Quất năm 2012
268/VP-HCTC 28/02/2013 V/v quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ tại đơn vị
244/VP-NNTN 28/02/2013 Về việc dịch chuyển vị trí thăm dò địa chất mỏ đá Bắc đèo Đồng Ngỗ, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức
101/PC-VP 28/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
100/PC-VP 28/02/2013 Phiếu chuyển Sở Nội vụ
221/VP-NNTN 27/02/2013 V/v truy cập Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
215/VP-NC 27/02/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
211/VP-NNTN 27/02/2013 Về việc thành lập Tổ giúp việc trong quá trình lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
210/VP-NC 27/02/2013 Về việc theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013
04/PB-VP 26/02/2013 Phiếu báo Sở Lao động – Thương binh và xã hội
98/PC-VP 26/02/2013  Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
209/VP-NC 26/02/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4753/UBND-NC ngày 28/12/2012
208/BC-VP  26/02/2013 Thực trạng về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
207/VP-NC 26/02/2013 V/v gửi ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
206/VP-KTTH 25/02/2013

V/v làm việc với Đoàn khảo sát thu thập thông tin, tài liệu của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III

97/PC-VP 25/02/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Bình Sơn
204/VP-CNXD 23/02/2013 V/v gửi thêm văn bản Dự thảo đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về Đẩy mạnh Phát triển công nghiệp
203/VP-NNTN 23/02/2013 Về việc góp ý Bản tuyên bố và Chương trình hành động về giải quyết hậu quả chất độc da cam - dioxin
202/VP-KTTH 23/02/2013

Về việc tham gia góp ý vào văn bản dự thảo nội dung đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ

198/BC-VP 22/02/2013

Về việc sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính

196/TB-VP 22/02/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ
191/VP-NNTN 20/02/2013

V/v truy cập Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

88/PC-VP 20/02/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
87/PC-VP 19/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
190/VP-NC 19/02/2013

V/v đôn đốc thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác 1528

188/VP-KTTH 19/02/2013

V/v trả phí tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2013

187/VP-CNXD 19/02/2013

V/v đề án Đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn đến năm 2015

186/TB-VP 19/02/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ
185/TB-VP 19/02/2013 Về việc phổ biến văn bản của Thủ tướng Chính phủ
184/VP-KTTH 19/02/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
183/VP-VX 19/02/2013 V/v tổng hợp thông tin báo chí đưa tin về việc giải quyết khiếu nại của công dân Đỗ Hữu Trí
182/TB-VP 19/02/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ
181/VP-NC 18/02/2013 V/v xin phép không tham gia khoá tập huấn năm 2013
180/VP-ĐDCL 18/02/2013

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Văn phòng UBND tỉnh

82/PC-VP 08/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
179/VP-HCTC 07/02/2013 V/v tham gia Câu lạc bộ "Trí thức trẻ" tỉnh Quảng Ngãi
177/TB-VP 07/02/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của các Bộ, ngành Trung ương
175/VP-KTTH  07/02/2013 V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
174/VP-NNTN 07/02/2013 V/v truy cập Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
173/VP-NNTN  07/02/2013 V/v truy cập Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
172/VP-NNTN 07/02/2013 V/v truy cập Thông tư quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối
166/TB-VP 06/02/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

164/TB-VP 06/02/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

170/VP-NNTN 06/02/2013 V/v tình hình thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy,chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh
169/VP-NNTN 06/02/2013 V/v phân bổ kinh phí được giao dự toán ngân sách tỉnh năm 2013
168/VP-NNTN 06/02/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
163/VP-NNTN 06/02/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông
10/QĐ-VP 05/02/2013

Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Công trình: Sửa chữa Nhà khách UBND tỉnh

76/PC-VP 05/02/2013 Phiếu chuyển Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
75/PC-VP 05/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
162/VP-CNXD 05/02/2013

V/v trả lời đơn của một số hộ dân thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

74/PC-VP 05/02/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
161/VP-ĐNMN 04/02/2013

V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy dăm gỗ xuất khẩu tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn

159/VP-NNTN 04/02/2013 V/v truy cập Thông tư sửa đổi quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
158/VP-NC 04/02/2013

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

157/VP-NC 04/02/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
156/TB-VP   04/02/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương
73/PC-VP 04/02/2013

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

72/PC-VP 04/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
152/VP-VX 04/02/2013

Về việc xin ý kiến vào nội dung văn bản quy phạm pháp luật

71/PC-VP 04/02/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
155/VP-VX 01/02/2013 V/v đề nghị cho ý kiến về Quy định phân cấp quản lý di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
153/TB-VP 01/02/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản Thủ tướng Chính phủ

150/VP-NNTN 01/02/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
141/VP-NNTN 31/01/2013

V/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

140/VP-VX 31/01/2013

V/v thành lập Bảo tàng Thiên Ðàng tại Khu du lịch sinh thái Thiên Ðàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

139/KH-VP 31/01/2013 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
68/PC-VP 31/01/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
137/VP-KTTH 31/01/2013

V/v tham gia góp ý xây dựng chương trình công tác năm 2013 của lãnh đạo UBND tỉnh

135/VP-NC 31/01/2013

V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4753/UBND-NC ngày 28/12/2012

133/VP-NNTN 31/01/2013

V/v truy cập Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

131/VP-NNTN 31/01/2013

V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh

128/VP-KTTH 31/01/2013

V/v truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet

67/PC-VP 31/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
66/PC-VP 31/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
65/PC-VP 31/01/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
129/BC-VP 30/01/2013

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh

 126/VP-KTTH 29/01/2013 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan
123/VP-CNXD 29/01/2013

V/v đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định

121/VP-NNTN 29/01/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
124/TB-VP 29/01/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản quy phạm của Thủ tướng Chính phủ

122/TB-VP 29/01/2013 Về việc phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
120/VP-VX 25/01/2013

V/v phương án bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi ngôi nhà số 71 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

119/VP-CNXD 25/01/2013

V/v tham mưu việc tuyển dụng nhân viên lái xe của Ban ATGT tỉnh

57/PC-VP 25/01/2013 Phiếu chuyển UBND thành phố Quảng Ngãi
55/PC-VP 25/01/2013 Phiếu chuyển Sở Thông tin và Truyền thông
117/VP-NNTN 25/01/2013

V/v dự thảo văn bản đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thẩm định vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở Tà Man, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

113/VP-NC 25/01/2013

V/v phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh

58/PC-VP 25/01/2013 Phiếu chuyển Sở Nội vụ
114/TB-VP 25/01/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản Thủ tướng Chính phủ

51/PC-VP 25/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
112/VP-VX 24/01/2013

Về việc phân công cán bộ phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm, chúc tết

50/PC-VP 24/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
111/VP-NC 24/01/2013

V/v gửi đề cương sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính

109/VP-KTTH 23/01/2013

V/v miễn phạt do chậm nộp thuế của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

106/VP-NC 23/01/2013

V/v hoãn họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh

107/TB-VP 23/01/2013

Về việc phổ biến và triển khai thực hiện văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

 103/VP-CNXD 22/01/2013

V/v đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải

 101/VP-KTTH 22/01/2013

V/v uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

48/PC-VP 22/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
 102/VP-NC 22/01/2013 V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng hợp của Tổ công tác 1528
 100/VP-NC 22/01/2013 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
99/VP-NNTN 22/01/2013

V/v truy cập các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 98/VP-NNTN  22/01/2013 V/v tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xử lý sạt lở trên địa bàn tỉnh
97/VP-NC 22/01/2013

V/v các tổ chức tôn giáo đến thăm và chúc tết lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

93/VP-CBTH 21/012013

V/v cung cấp thông tin về thực trạng việc quản lý chi phí đầu tư trong đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh

96/VP-NNTN 21/012013

V/v sửa chữa, khắc phục hư hỏng kênh Tây thuộc công trình hồ chứa nước Di Lăng, huyện Sơn Hà

47/PC-VP 22/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
44/PC-VP 22/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
95/VP-NNTN 21/01/2013

Về việc liên doanh, liên kết trồng rừng nguyên liệu Jatropha

92/VP-VX 21/012013

V/v đề nghị lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan

91/VP-NC 21/01/2013

V/v ủy quyền chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi

90/VP-NNTN 21/01/2013

V/v truy cập Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

89/VP-NNTN 21/01/2013

Về việc giao đất cho UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, để xây dựng khu dân cư nông thôn (dốc Bà Đào)

42/PC-VP 21/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
41/PC-VP 21/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
80/VP-CNXD 18/01/2013

V/v lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất với các sở, ngành, địa phương về quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất

87/VP-CNXD 18/01/2013

V/v cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo chuẩn bị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (Khóa XVIII) về phát triển công nghiệp

86/VP-CNXD 18/01/2013

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành về kiểm tra quặng Titan tồn kho tại các doanh nghiệp

84/VP-NNTN 18/01/2013

V/v truy cập Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020

 82/VP-NNTN  18/01/2013 V/v truy cập Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
81/VP-NNTN 18/01/2013

V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh

78/VP-VX 17/01/2013

V/v phổ biến và thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

75/VP-CNXD 17/01/2013

V/v cơ chế bán đát nền của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

40/PC-VP 18/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
77/VP-ĐNMN 17/01/2013

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015

38/PC-VP 16/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
37/PC-VP 16/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
73/VP-NC 16/01/2013

V/v ủy quyền phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2012

72/VP-NC 16/01/2013

V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2013

69/VP-VX 15/01/2013

V/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2015

67/VP-NC 15/01/2013

V/v giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động tổ chức hội nghị của ngành

66/VP-NNTN 15/01/2013

V/v truy cập Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2013

65/VP-NNTN 15/01/2013 V/v truy cập quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012-2015
35/PC-VP 14/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
63/VP-NC 14/01/2013

Về việc cung cấp danh sách cán bộ, công chức tham gia Tổ giúp việc của Thường trực HĐND tỉnh

62/VP-NC 14/01/2013

Về việc cử cán bộ, công chức tham gia Tổ giúp việc của Thường trực HĐND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

61/VP-NNTN 11/01/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
59/VP-NC 11/01/2013

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra

31/PC-VP 11/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
58/VP-KTTH 11/01/2013

V/v xây dựng chương trình công tác năm 2013 và lịch trước, trong và sau tết của lãnh đạo UBND tỉnh

56/VP-NNTN 11/01/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
55/VP-CNXD 11/01/2013

V/v Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan về quản lý nhà nước tại KKT

52/VP-KTTH 09/01/2013

V/v tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/PC-VP 10/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
29/PC-VP 10/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
49/VP-CNXD 09/01/2013

V/v dự thảo đề cương sơ bộ đánh giá Nghị quyết 01-NQ-TU

48/VP-ĐNMN 09/01/2013

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/PC-VP 08/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
47/VP-NNTN 08/01/2013

V/v truy cập Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

46/VP-NNTN 08/01/2013

V/v truy cập quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012-2015

44/VP-KTTH 08/01/2013

V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng

43/VP-CNXD 08/01/2013

V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên đị bàn Khu kinh tế Dung Quất

41/VP-VX 08/01/2013

V/v phổ biến và thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ

40/VP-VX 08/01/2013

V/v triển khai các văn bản về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài

38/VP-VX 08/01/2013

V/v nghiên cứu, tham khảo và phổ biến Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính

37/VP-VX 08/01/2013

V/v báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013

22/PC-VP 08/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
21/PC-VP 07/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
20/PC-VP 07/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
35/VP-CNXD 07/01/2013

V/v tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư

34/VP-VX 07/01/2013

V/v kiểm tra thông tin trong Đơn của PGS. TS. Lê Trọng

33/VP-NC 07/01/2013

V/v hưởng ứng, tham gia Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2013  

32/VP-VX 07/01/2013

V/v khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch Tập huấn các môn thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015

30/VP-CNXD 07/01/2013

V/v thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3372/UBND-NC ngày 24/11/2011

28/VP-NC 07/01/2013

Về việc tham dự cuộc họp triển khai Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 
18/PC-VP 07/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
17/PC-VP 07/01/2013 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
36/VP-NNTN 07/01/2013 V/v chuẩn xác số liệu thu hồi, giao đất để xây dựng Điểm dân cư thị trấn Sơn Tịnh phục vụ tái định cư Đường ven biển Sa Huỳnh-Dung Quất, đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc
25/VP-NC 07/01/2013

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

24/VP-NC 07/01/2013

V/v tham dự cuộc họp góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

23/VP-VX 07/01/2013

V/v cử công chức tham gia Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

01/PB-VP 05/01/2013

Phiếu báo gửi Sở Tài Chính

19/VP-NNTN 05/01/2013 Về việc giải quyết hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích đối với đất lúa
18/VP-NNTN 05/01/2013

V/v hoàn chỉnh bản dự thảo Quy định sửa đổi khoản 6 Điều 4 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh và tham mưu việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đối với đất lúa

17/VP-CNXD 05/01/2013

V/v kiểm tra hồ sơ thuê đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

11/PC-VP 05/01/2013

Phiếu chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

15/VP-VX 05/01/2013

V/v phổ biến và thực hiện Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ

14/VP-VX 04/01/2013

V/v đề nghị xem xét nội dung Chương trình phối hợp truớc khi ký kết

09/VP-NC 04/01/2013

V/v tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh

11/VP-KTTH 04/01/2013

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thống kê và tổng kết Tổng điều tra cơ sở kinh tế, HCSN năm 2012

10/VP-KTTH 04/01/2013

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2012

09/PC-VP 04/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
07/VP-NNTN 03/01/2013

V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh

06/PC-VP 03/01/2013 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/VP-KTTH 03/01/2013

V/v tham mưu chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XI tại các kỳ họp thứ 4,5,7

05/VP-NC 03/01/2013

Về hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 của ngành Nội vụ

05/PC-VP 03/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
04/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
03/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Đức Phổ
02/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
01/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
03/VP-NNTN 02/01/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
01/VP-NNTN 02/01/2013 V/v bổ sung hồ sơ dự án Kè bảo vệ khẩn cấp khu dân cư trong vùng sạt lở bờ Nam sông Vệ, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
781/PC-VP 28/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
1083/VP-CNXD 28/12/2012 V/v phương án quản lý, vận hành hệ thống lọc nước do Doosan tài trợ
1082/VP-ĐNMN 28/12/2012

V/v phúc đáp văn bản số 230/CV-PTDA ngày 22/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân

778/PC-VP 28/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1081/VP-CBTH 27/12/2012 V/v đăng ký tài khoản Chứng thư số
777/PC-VP 27/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1080/VP-NC 27/12/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1079/VP-NC 26/12/2012 Về việc tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
1078/VP-CNXD 26/12/2012