Đăng nhập Email
  User Name:
  Password:

 
Trang chủ Sơ đồ web Font unicode  
Trang chủ Trang Chuyên ngành Sở LĐ TBXH  Nghiệp vụ

         NỘI QUY CƠ QUAN

 

 

    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI QUI CƠ QUAN

---—–---

I/ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Hàng tuần làm việc vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ tết theo qui định (khi cần thiết Giám đốc Sở quyết định làm thêm ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, làm ban đêm).

- Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

II/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ- CÔNG CHỨC CƠ QUAN:

- Đến cơ quan làm việc đúng giờ qui định, trang phục gọn gàng, đeo thẻ công chức và lịch sự trong giao tiếp.

- Chấp hành tuyệt đối sự phân công, công tác của cấp trên.

- Trong giờ làm việc phải giữ trật tự, không gây ồn ào, không qua lại các phòng khác khi không có yêu cầu làm ảnh hưởng đến người khác.

- Chấp hành tuyệt đối sự phân công, công tác của thủ trưởng đơn vị và của cấp trên.

- Cán bộ Công chức không được uống rượu và say rượu bia trong giờ làm việc.

- Có ý thức phòng gian bảo mật, không tiết lộ và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được phép của lãnh đạo cơ quan.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản cơ quan, không tự ý di dời và làm thay đổi vị trí các trang thiết bị và phương tiện làm việc khi chưa đồng ý của lãnh đạo. Có trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh và thực hiện nếp sống văn minh nơi làm việc.

- Khi ra khỏi phòng nhớ tắt điện, quạt và các thiết bị điện, nước.

- Đối với thân nhân, bạn bè đến thăm đón tiếp tại phòng khách không đưa thân nhân, bạn bè vào phòng làm việc.

III/ ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH:

Œ Cơ quan không tiếp quý khách đến liên hệ làm việc trong tình trạng say rượu bia.

 Quý khách đến quan hệ làm việc, đề nghị liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở để được hướng dẫn.

Ž Đối với quý khách đến liên hệ để giải quyết các thủ tục về thương binh, liệt sĩ và người có công, các chế độ chính sách, khiếu nại tố cáo và tranh chấp lao động vv…, trực tiếp liên hệ với Bộ phận tiếp công dân để được hướng dẫn giải quyết (theo chế độ một cửa), không được làm mất trật tự nơi Công sở.

        Nội qui này đã được thông qua tập thể Cán bộ Công chức Sở Lao động- TB&XH Quảng Ngãi, yêu cầu Cán bộ Công chức cơ quan và quý khách đến quan hệ làm việc chấp hành nghiêm chỉnh bảng nội qui này.

                                                                       GIÁM ĐỐC  

                                                                                       (đã ký)

                                                               Cao Bá Chiến

 

 

           NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

 

   UBND TỈNH QUẢNG NGÃI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH QUẢNG NGÃI

---—–---

Để thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc và phản ảnh những vấn đề vuớng mắc về thực hiện  chế độ chính sách lao động, thương binh và xã hội, Sở Lao động – TB&XH phân công và bố trí lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở  như sau:

 

Œ Sở Lao động – TB&XH Quảng ngãi bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại phòng tiếp công dân.

 

 Giám đốc, các phó Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào các ngày 14 và 29 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì sẽ tiếp vào ngày liền kề sau đó.

 

Ž Ngoài việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc, các phó Giám đốc,  trường hợp khẩn thiết Giám đốc Sở sẽ tiếp công dân theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. Trong trường hợp Giám đốc, các phó Giám đốc Sở bận công tác đột xuất ( vắng mặt )  thì uỷ quyền cho Chánh Thanh tra Sở hoặc Trưởng các phòng nghiệp vụ Sở tiếp công dân ./.

 

                                                                       GIÁM ĐỐC  

                                                                                       (đã ký)

                                                                                 Cao Bá Chiến

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Truy cập:225054

Bản quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Vietnam Software Outsourcing Vietnam Software Development