Đăng nhập Email
  User Name:
  Password:

 
Trang chủ Sơ đồ web Font unicode  
Trang chủ Trang Chuyên ngành Sở Công Nghiệp  Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA CÁC PHÒNG, BAN THUỘC SỞ
 
* Quy định chung:
- Các phòng, Ban thuộc Sở Công Thương chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Sở có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Trong quá trình hoạt động, Trưởng các phòng, ban, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của phòng theo sự phân công của Giám đốc Sở, trường hợp công việc có liên quan đến nhiều phòng, ban trong Sở thì chủ động phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
            * Mối quan hệ công tác:
            - Đối với các Sở, Ban, Ngành: Khi các phòng, ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nếu nội dung có liên quan đến các Sở, Ban ngành khác phải báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện .
            - Đối với các huyện, thành phố: Tham mưu cho giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại và các dịch vụ thuộc ngành công thương của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ; Đồng thời hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước về công thương từ tỉnh đến cơ sở đạt hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước.
            - Mối quan hệ giữa các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Sở: Mối quan hệ giải quyết công việc chuyên môn giữa các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy chế làm việc của Sở Công Thương.
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN
VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG SỞ
 
            1. Chức năng:
Văn phòng Sở Công Thương có chức năng tham mưu về công tác văn phòng, hành chính, quản trị, tổ chức, thi đua, giúp Giám đốc Sở điều hành của cơ quan Sở, quản lý các hoạt động.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
            - Tham mưu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở công tác văn phòng:
            + Quản lý các mặt công tác: Văn bản đi - đến, hồ sơ lưu trữ, an ninh trật tự phòng chống cháy nổ ... trong cơ quan Sở.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan : Quản trị trang Web, eoffic, quản trị mạng văn phòng) .
            + Thực hiện công tác phục vụ và lễ tân của cơ quan Sở.
            - Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc soạn thảo các văn bản về hành chính.
            - Xây dựng nội quy, quy chế, lề lối làm việc của Sở theo quy định.
- Dự toán chi tiết các nguồn kinh phí cho hoạt động của Văn phòng Sở.
- Công tác thanh toán chi tiêu các nguồn kinh phí theo đúng chế độ của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
- Cung cấp số liệu, tài liệu cho Giám đốc Sở phục vụ công tác quản trị của cơ quan Sở.
- Theo dõi hạch toán tài sản công theo quy định của Luật kế toán.
- Tổng hợp, báo cáo tài chính , quyết toán theo định kỳ hằng quý , hàng năm.
- Kiểm kê tài sản theo định kỳ.
- Quản lý trang bị thiết bị công nghệ thông tin của Sở.
            - Tham mưu việc xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, truyền thông đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngành công thương của Sở. Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở được thông suốt. Thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
           - Hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức đối với đơn vị trực thuộc.
            - Giúp Giám đốc Sở quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở. Nghiên cứu đề xuất phương hướng cải tiến tổ chức bộ máy phù hợp theo việc sắp xếp và cải cách nền hành chính quốc gia.
            - Tham mưu đề xuất với cấp trên nghiên cứu bổ sung sửa đổi chế độ chính sách đối với CBCCVC cho phù hợp với thực tế quản lý Nhà nước của ngành.
            - Lập kế hoạch lao động tiền lương, tiền công hằng năm cho cơ quan Sở. Là thành viên thường trực Hội đồng lương Sở, có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn xét duyệt và đề nghị nâng lương, nâng ngạch, theo thẩm quyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
            - Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hướng dẫn việc thực hiện quy định chức danh, tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp. Theo dõi tổng hợp các yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB,CC, VC thuộc Sở và đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.
            - Tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, công chức ,viên chức nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và lập kế hoạch quy hoạch, dự nguồn cán bộ theo hướng dẫn và quy định .
            - Tham mưu giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ việc đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động thuộc Sở.
- Là thành viên Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Sở, có trách nhiệm giúp giám đốc Sở theo dõi, giám sát, hướng dẫn tổ chức thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý.
            - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN
VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA THANH TRA SỞ
                   
1. Chức năng
Thanh tra Sở Công Thương là tổ chức thanh tra nhà nước, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở về công nghiệp, thương mại; tiếp công dân và thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Phối hợp với thanh tra tỉnh và hệ thống thanh tra chuyên ngành giải quyết các công việc có liên quan.
Ngoài ra Thanh tra Sở Công Thương còn có bộ phận Thanh tra Điện lực thuộc Thanh tra Sở, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành điện lực trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở
            - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Công Thương.
            - Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công nghiệp, thương mại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý của Sở.
            - Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
            - Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
            - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
            - Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.
            - Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.
            - Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.
            - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của thanh tra Sở.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.
- Kết hợp với Phòng Năng lượng, phòng Công nghệ - Môi trường tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, giá điện sinh hoạt nông thôn và hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
                                                                           
            1. Chức năng:
 Phòng Kế hoạch - Tài chính là Phòng chuyên môn của Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Công Thương các mặt công tác quản lý Nhà nước về kế hoạch và tài chính ngành công thương, gồm: Qui hoạch; kế hoạch tổng hợp; kế hoạch đầu tư; tổng hợp các hoạt động kinh tế ngành công thương; tài chính -kế toán.
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
            - Tham gia nghiên cứu, đề xuất các chiến lược, chủ trương phát triển ngành công thương.
            - Tiến hành công tác tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch ngành công thương.
            Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Sở, để tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý quá trình lập xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch chuyên ngành các chương trình thuộc ngành Công thương.
            - Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, để tổng hợp các kế hoạch kinh tế ngành công nghiệp, thương mại 5 năm, hàng năm, đề xuất hướng giải quyết những vấn đề có liên quan đến phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
            - Xây dựng các kế hoạch về nguồn lực đầu tư ngành, các chương trình mục tiêu công nghiệp, thương mại, các dự án đầu tư do Sở quản lý .
            Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nội dung kế hoạch vốn đầu tư đã được phê duyệt.
            - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dài hạn, hằng năm; Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo phục vụ các yêu cầu quản lý ngành theo định kỳ và đột xuất.
            - Tổng hợp các kết quả thống kê kinh tế, quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực do các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở báo cáo để cân đối, tổng hợp chung, báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.
            - Chủ trì hoặc tham gia thẩm định mục tiêu, yêu cầu quy hoạch phát triển đối với các dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
            - Tham gia xét duyệt các Dự án đầu tư công nghiệp, chương trình phát triển ngành công nghiệp, thương mại theo sự phân công của giám đốc Sở.
            - Quản lý các nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp của Sở, gồm:
            + Kinh phí hành chính; kinh phí sự nghiệp; kinh phí khuyến công; kinh phí các chương trình mục tiêu khác thuộc Sở.
            + Lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc theo hạn mức, theo kế hoạch và theo các chương trình mục tiêu kinh tế của ngành.
            + Hướng dẫn, thẩm tra quyết toán các đơn vị trực thuộc.
            - Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; tham mưu công tác tài chính - kế toán các chương trình, dự án, đề án, các đề tài khoa học của ngành.
            - Tổng hợp trình Giám đốc về kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc ngành; năm bắt nhu cầu vốn của các đơn vị để có kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở, các cơ quan liên quan thẩm định, trình Giám đốc Sở giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án, dự án khác thuộc ngân sách hành chính, sự nghiệp do các đơn vị thuộc Sở thực hiện theo chế độ quy định.
            - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí cấp phát qua Sở. Thẩm tra, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán trực thuộc, lập báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị dự toán cấp I theo chế độ kế toán hiện hành.
           
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
           
            1. Chức năng:
Phòng Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là phòng CN-MT) là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các lĩnh vực cụ thể sau: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm VLXD và sản xuất xi măng), kỹ thuật an toàn công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác.
Phòng CN-MT chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của GĐ Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương.
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tham mưu cho GĐ Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp quản lý trong các hoạt động công nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Giúp Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL, quy phạm kỹ thuật liên quan; tuyên truyền, phổ biến, xúc tiến công tác đào tạo bồi dưỡng, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực được phân giao.
- Về quản lý cơ khí, luyện kim, hóa chất và các máy, vật tư, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp:
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Ban thuộc Sở tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các quy định quản lý về kỹ thuật an toàn.
- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất và các sản phẩm cơ khí, cơ điện tử trọng điểm trên địa bàn.
- Thực hiện quản lý nhà nước các hoạt động hoá chất trên địa bàn theo quy định của pháp luật và các hoạt động phối hợp liên quan đến hoá chất.
- Về quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và sản xuất chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG):
+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành về quản lý sản xuất, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN.
+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và quy chế quản lý kỹ thuật an toàn liên quan đến LPG.
+ Thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng VLNCN, trình UBND tỉnh cấp mới, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép sử dụng VLNCN. Thực hiện đăng ký các giấy phép kinh doanh VLNCN, giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.
+ Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai cho từng trạm chiết nạp LPG hoặc đề nghị gia hạn, thu hồi theo phân cấp quản lý, theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp với thanh tra Sở, thanh tra chuyên ngành và các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung ứng, sử dụng, bảo quản, vận chuyển VLNCN và điều kiện kỹ thuật an toàn của các trạm chiết nạp LPG theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Ban liên quan hướng dẫn việc thực hiện phát triển ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực công nghiệp.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến ngành công nghiệp về: Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; quy phạm kỹ thuật, quy chế quản lý kỹ thuật an toàn; định mức kỹ thuật-kinh tế; tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến trước khi đưa vào lưu thông, thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cụm, điểm công nghiệp: Phối hợp với các Phòng, Trung tâm KC&TVPT CN và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu đề xuất ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển của Nhà nước về ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 
- Thực hiện góp ý, nhận xét Thiết kế cơ sở (thiết kế sơ bộ) các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp chuyên ngành (trừ công trình điện và công trình dầu khí) trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 
Chủ trì, phối hợp thẩm tra dự án, thực hiện các nhận xét về kỹ thuật, công nghệ, nguyên liệu, công tác kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn.
Thực hiện việc phân loại theo máy chính, theo mã số hàng hoá các dây chuyền thiết bị toàn bộ, đồng bộ nhập khẩu của dự án cho các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
- Hướng dẫn cho doanh nghiệp và phối hợp thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn công nghiệp, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp và đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp, kể cả các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các Phòng Ban và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra, đề xuất xử lý các vi phạm trong hoạt động công nghiệp của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định và cho Lãnh đạo Sở.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng kinh tế, Phòng công thương cấp huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định của pháp luật, trong phạm vi chức năng của Phòng.  
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
            1. Chức năng:
Phòng Quản lý Công nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực sản xuất và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn .
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoạt động khuyến công trên địa bàn .
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý nhà nuớc về xây dựng, hình thành, phát triển và hoạt động các cụm, điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, nguồn vốn về ưu đãi thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các cụm, điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp hàng năm, 05 năm, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp- TTCN, kế hoạch hoạt động khuyến công và theo dỏi thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp, phổ biến các thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
- Phối hợp với các phòng, ban của Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất, UBND các Huyện, Thành Phố và các Sở, Ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị hữu quan để thu thập thông tin thống kê về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở thực hiện các công việc có liên quan và thực hiện các công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
CỦA PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
           
            1. Chức năng:
Phòng Quản lý Thương mại là phòng chuyên môn thuộc sở, tham mưu cho Giám đốc sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, theo quy định của pháp luật.
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 - Thực hiện kế hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách biện pháp thu hút đầu tư về thương mại trong nước phù hợp với thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
            - Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực thương mại nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
            - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh; phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ, kết cấu hạ tầng thương mại bao gồm: Các loại hình chợ, siêu thị, TTTM, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại;
            - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý hoạt động thương mại nội địa đối với các Phòng chức năng thuộc UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;
            - Thống kê, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại nội địa, dịch vụ thương mại cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp;
- Tham mưu phối hợp về công tác quản lý thị trường trong tỉnh và hội người tiêu dùng để đề xuất, xử lý những vấn đề có liên quan đến thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá.       
            - Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí đốt hóa lỏng; cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) mặt hàng thuốc lá, rượu, khuyến mại, bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
            - Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết hàng hóa khi có biến đông về giá cả đối với các mặt hàng trọng yếu;
            - Theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách của nhà nước trong việc thực hiện cơ chế, chính sách thương mại nội địa, chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại, cung cấp hàng thiết yếu đối với đồng bào dân tộc Miền núi, Hải đảo;
            - Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
            - Phối hợp trong việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại; 
            - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
CỦA PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU - HỢP TÁC QUỐC TẾ
                       
            1. Chức năng:
            Phòng Xuất nhập khẩu - Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến thương mại theo đúng qui định của pháp luật.
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của UB về Hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh.   
- Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án, kế hoạch, chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế và tổ chức, triển khai thực hiện.
- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm định năng lực sản xuất xuất khẩu cho doanh nghiệp, cấp hạn ngạch cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh theo sự uỷ quyền của Bộ Công Thương; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng về thành tích xuất - nhập khẩu.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ xuất - nhập khẩu cho các phòng Công thương, Phòng Kinh tế huyện, Thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy phép Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; nhượng quyền thương mại; chống trợ cấp, chống bán phá giá hàng xuất khẩu cho các thương nhân. 
- Tổng hợp báo cáo tình hình xuất - nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử định kỳ, đột xuất theo qui định.
- Phối hợp với các phòng, ban của Sở và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao.
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN
VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA PHÒNG NĂNG LƯỢNG
 
            1. Chức năng:
            Phòng Năng lượng là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện và về các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.
            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh, Quy hoạch thuỷ điện nhỏ, Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo và các loại năng lượng khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.
-  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trên địa bàn.
-  Nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc ứng dụng, đầu tư phát triển các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mới;
-  Hướng dẫn đầu tư các dự án nguồn điện độc lập. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực điện năng và năng lượng khác.
-  Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mô hình quản lý điện nông thôn. Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị điều chỉnh bổ sung khi có yêu cầu.
- Thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quy định về giá bán lẻ điện đối với những nơi chưa nối lưới điện quốc gia; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kiến nghị hình thức xử lý vi phạm về giá bán điện.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.
- Tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện; Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
- Tổ chức tập huấn, sát hạch và trình Giám đốc Sở cấp thẻ kiểm tra viên điện lực đối với các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức tập huấn, sát hạch và trình Giám đốc Sở cấp thẻ an toàn điện cho thợ điện nông thôn hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các Quy định về tiết kiệm trong sử dụng điện; chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra và kiến nghị các hình thức xử lý vi phạm.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.
- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng Thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.
- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định hồ sơ mời thầu các dự án, công trình điện và năng lượng khác theo thẩm quyền.
- Theo dõi, quản lý Quy hoạch và nguồn dự trữ dầu khí trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.    
 
(Theo quyết định số 0605/QĐ-SCT, ngày 18/6/2009 của Giám đốc Sở Công Thương)

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Cannot open /home/quangngai/tiengviet/chuyennganh/socongnghiep/Count/index.log