Đăng nhập Email
  User Name:
  Password:

 
Trang chủ Sơ đồ web Weblink  
Trang chủ Công an tỉnh Quảng Ngãi  Lịch sử công an Tỉnh

 CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI - 65 NĂM CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH 
 DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÔNG AN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954) 
 Những đơn vị và cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân:  
 LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI (1945-1954) - PHẦN MỞ ĐẦU: Quảng Ngãi - Đất nước, con người và truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng 
 Phụ lục: LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI (1945 - 1954)  
 CHƯƠNG I: Công an Quảng Ngãi ra đời, đấu tranh chống phản cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền non trẻ (8/1945 - 12/1946) 
 CHƯƠNG II - PHẦN I: Tiếp tục củng cố tổ chức ... bảo vệ ANTT những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (01/1947-12/1949) 
 CHƯƠNG II- PHẦN II: Đấu tranh chống chiến tranh gián điệp, trấn áp phản cách mạng và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc vùng tự do (1950-1952) 
 CHƯƠNG II- PHẦN II: Đấu tranh chống chiến tranh gián điệp... (tiếp theo) 
 CHƯƠNG II- PHẦN III: Phối hợp giải quyết vụ Sơn Hà và ổn định tình hình miền Tây Quảng Ngãi (1950-1952) 
 CHƯƠNG II- PHẦN IV: Giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ giảm tô, ..., kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp (1953-1954) 
 DANH SÁCH LIỆT SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ (1945 - 1975) 


 

 

DANH SÁCH TRƯỞNG TY CÔNG AN QUẢNG NGÃI
TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
(1945 - 1954)

 

Cao Kế
Trưởng ty
Trinh sát Lê Trung Đình
Tháng 8 đến tháng 12/1945
Hồ Độ
Trưởng ty
Trinh sát Lê Trung Đình
Tháng 1 đến tháng 4/1946
 Nguyễn Sanh Châu
(Nguyễn Quang Chính)
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
Tháng 5/1946 đến 1947
                         Nguyễn Bân
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
1947 
Phạm Văn Vinh
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
Tháng 10/1947 đến tháng 12/1947
Huỳnh Anh (Chín Huỳnh) 
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
Tháng 1/1948 đến 1950
                                 Lê Phác
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
1950 - 1953
                     Lê Tấn Toả
Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
Tháng 7 đến 11/1954

 

DANH SÁCH PHÓ TRƯỞNG TY CÔNG AN QUẢNG NGÃI
TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
(1945 - 1954)
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ
1
Hồ Thúc Hỷ
Phó Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
1946 - 1950
2
Nguyễn Đình Thi
Phó Trưởng ty Công an Quảng Ngãi
1952 - 1954
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Truy cập:1370561

Chịu trách nhiệm biên tập: Đại tá Phạm Ngọc Thành - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 055.869301; 055.823432; 055.869309

Vietnam Software Outsourcing Vietnam Software Development