Trang chủ  Trang Hành chính  Huyện, Thành phố

 UBND huyện Đức Phổ  UBND huyện Tư Nghĩa  UBND huyện Tây Trà 
 UBND huyện Sơn Tây  UBND huyện Sơn Hà  UBND thành phố Quảng Ngãi 
 UBND huyên Sơn Tịnh  UBND huyện Lý Sơn  UBND huyện Minh Long 
 UBND huyện Trà Bồng  UBND huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Ba Tơ 
 UBND huyện Bình Sơn  UBND huyện Mộ Đức 

Trang thông tin điều hành UBND huyện Sơn Hà

I/ Thông tin chung về đơn vị.

- Tên đơn vị:  Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ:  Thị trấn Di Lăng- huyện Sơn Hà.

- Điện thoại :  055 864269

- FAX        :  055 864385

- Địa chỉ E-mail:  sonha@quangngai.gov.vn

 

 

II/Thông tin về lãnh đạo UBND huyện:

 

1/ Ông Đinh Văn Dép - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.

Điện thoại cơ quan:  864265

Di động:  0914.062.455

Nhà riêng:  880059

E-mail: dvdep-sonha@quangngai.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các ngành, các lĩnh vực: Thi đua – Khen thưởng; tổ chức cán bộ; nội chính; quy hoạch; kế hoạch; ngân sách;

 

2/ Bà Đinh Ruy A – Phó Chỉ tịch UBND huyện Sơn Hà.

Điện thoại cơ quan: 864267

Di động:  0914.091.645

Nhà riêng: 

E-mail: dra-sonha@quangngai.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế bao gồm: tài chính; ngân hàng (Nông nghiệp và PTNT), Kho bạc, thuế; sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp; tài nguyên, môi trường, thống kê; xây dựng cơ bản; phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình XDCB trên địa bàn, chương trinh 134, 135 và chính sách dân tộc.

 

3/ Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.

Điện thoại cơ quan: 864367

Di động:  0914.064.200

Nhà riêng:  864357

E-mail: dndung-sonha@quangngai.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội gồm: Giáo dục; y tế; văn hóa thông tin, thể thao; truyền thanh- phát lại truyền hình; lao động thương binh và xã hội; dân số, gia đình và trẻ em; tôn giáo; vệ sinh môi trường; phối hợp công tác với Mặt trận và các Hội đoàn thể; Ngân hàng CSXH; các lĩnh vực xã hội khác. Phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

- Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Sơn Hà:

UBND huyện là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm, tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời chỉ đạo họat động của các cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện được qui định tại điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 và 110 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định 107/2004/NĐ - CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc qui định các Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp; Quyết định số 122 /2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Hà và Quyết định số 03/2006/QĐ – UBND ngày 16/3/2007 của UBND huyện Sơn Hà về ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Sơn Hà.

 

III/ Các phòng ban trực thuộc UBND huyện Sơn Hà.

1/ Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864269.

- FAX: 864385

- E-mail: vpub-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện như sau:

 

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện giao;

 

b) Tổ chức các hoạt động của ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.

 

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Lê Ngọc Thanh – Chánh Văn phòng.

Điện thoại cơ quan:  864269.

Di động:  0914.735.107

E-mail: lnthanh-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Bà Mai Thị Hồng Năm – Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoại cơ quan:  864235.

Nhà riêng:  864987.

Di động:  0914.267.997

E-mail: mthnam-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Phùng Tô Long - Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoại cơ quan:  864287.

Nhà riêng:  864789.

Di động:  0914.684.401

E-mail: ptlong-sonha@quangngai.gov.vn

 

2/ Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và xã hội huyện.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864350.

- E-mail: nvldtbxh-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động - thương binh và xã hội.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Võ Hữu Thịnh – Trưởng phòng.

Điện thoại cơ quan:  864350.

Nhà riêng:  864792.

Di động:  0913.413.260

E-mail: vhthinh-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Nguyễn Đức Đoàn– Phó phòng.

Điện thoại cơ quan:  864350.

Nhà riêng: 

Di động:  0979.459.646

E-mail: nddoan-sonha@quangngai.gov.vn

+ Bà Trần Thị Thúy – Phó phòng.

Nhà riêng:  864232

E-mail: ttthuy-sonha@quangngai.gov.vn

 

3/ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864231.

- E-mail: tckh-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

 

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Phạm Hồng Lực - Trưởng phòng.

Điện thoại cơ quan:  864461.

Nhà riêng: 864662.

Di động:  0914.217.615

E-mail: phluc-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Huỳnh Đây – Phó phòng.

Nhà riêng: .

Di động:  0914.174.502

E-mail: hday-sonha@quangngai.gov.vn

 

4/ Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864398.

- E-mail: htkt-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

 + Ông Nguyễn Tấn Y - Phó phòng phụ trách.

Điện thoại cơ quan:  864217.

Nhà riêng:  864817.

Di động:  0913.413.265

E-mail: nty-sonha@quangngai.gov.vn

 

5/ Thanh tra Nhà nước huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864259.

- E-mail: ttra-sonha@quangngai.gov.vn

  - Chức năng, nhiệm vụ: Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân huyện.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Đỗ Tiến Dũng – Chánh Thanh tra.

Điện thoại cơ quan:  864259.

Nhà riêng:  864337.

Di động:  0914.907.500

E-mail: dtdung-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Ông Võ Đình Ngọ – Phó Chánh Thanh tra.

Điện thoại cơ quan:  864259.

Nhà riêng:  864340.

Di động:  0914.216.543

E-mail: vhlanh-sonha@quangngai.gov.vn

 

 6/ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864358.

- E-mail: tnmt-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Huỳnh Bá Tại – Phó phòng phụ trách.

Nhà riêng:  864421.

Di động:  0914.226.852

E-mail: hbtai-sonha@quangngai.gov.vn

 

7/ Phòng kinh tế huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864226.

- E-mail: kt-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, định canh, định cư, kinh tế mới, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Nguyễn Hữu Dương – Trưởng phòng.

Nhà riêng:  864421.

Di động:  0914.200.646

E-mail: nhduong-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Ông Trần Đình Sự – Phó phòng.

Điện thoại cơ quan:  864226.

Nhà riêng:  864452.

Di động:  0914.505.837

E-mail: tdsu-sonha@quangngai.gov.vn

 

8/ Phòng Tôn giáo và Dân tộc huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 882397.

- E-mail: dttg-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn huyện.

+ Ông Phan Thanh Hùng – Trưởng phòng.

Nhà riêng:  864384.

Di động:  0914.505.643

E-mail: pthung-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Ông Đinh Sơn Hạ – Phó phòng.

Điện thoại cơ quan:  882397.

Nhà riêng:  .

E-mail: dsha-sonha@quangngai.gov.vn

 

9/ Phòng Văn hóa - thông tin - Thể thao huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864263.

- E-mail: vhtttt-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Bà Đinh Thị Mai Hương – Trưởng Phòng.

Nhà riêng:  864251.

Di động:  0914.056.795

E-mail: dtmhuong-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Phạm Xuân Chí – Phó Phòng.

Nhà riêng:  .

Di động: 0917.116.769

E-mail: pxchi-sonha@quangngai.gov.vn

 

 10/ Phòng Tư pháp huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864258.

- E-mail: tp-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

 

+ Ông Hồ Văn Đổi – Trưởng phòng.

Nhà riêng:  864391.

Di động: 0914.011.674

E-mail: hvdoi-sonha@quangngai.gov.vn

 

 

11/ Phòng Giáo dục huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng- huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864244.

- E-mail: gd-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng phòng Giáo dục.

Điện thoại cơ quan:  864256.

Nhà riêng:  864357.

Di động:  0914.064.200

E-mail: dndung-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Ông Nguyễn Văn Hải – Phó phòng.

Điện thoại cơ quan:  864482.

Nhà riêng:  864428.

Di động:  0919.120.782

E-mail: nvhai-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Bà Nguyễn Thị Thành – Phó phòng.

Điện thoại cơ quan:  864469.

Nhà riêng:  .

E-mail: nvhai-sonha@quangngai.gov.vn

 

12/ Phòng Y tế huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng- huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: .

- E-mail: yt-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Đinh Văn Triên - Trưởng phòng.

Điện thoại cơ quan: 

Nhà riêng: 

E-mail: dvtrien-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Nguyễn Tấn Đào - Phó phòng.

Điện thoại cơ quan: 

 

13/ Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864271.

- E-mail: dsgdte-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Trần Hoàng Lưu - Chủ nhiệm.

Nhà riêng:  .

E-mail: thluu-sonha@quangngai.gov.vn

 

+ Ông Nguyễn Ngọc Nông – Phó Chủ nhiệm.

Nhà riêng:  .

Di động:  0914.684.415

E-mail: nnnong-sonha@quangngai.gov.vn

 

14/ Trạm khuyến nông huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng- huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864293.

- E-mail: kn-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Trạm Khuyến nông huyện là đơn vị sự nghiệp của huyện, có chức năng, nhiệm vụ triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng, trình diễn và nhân rộng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Đinh Thị Đài – Phó Trưởng trạm phụ trách.

Nhà riêng:  864383.

Di động:  0914.908.924

E-mail: dtdai-sonha@quangngai.gov.vn

 

15/ Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864683.

- E-mail: bqldadtxd-sonha@quangngai.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, do UBND huyện làm chủ đầu tư.

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Trương Công Lân - Giám đốc.

Điện thoại cơ quan:  864383.

Nhà riêng: 

Di động:  0913.428.306

E-mail: tclan-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Nguyễn Xuân Đô - Phó Giám đốc.

Điện thoại cơ quan:  864660.

Nhà riêng: 

Di động:  0913.453.316

E-mail: nxdo-sonha@quangngai.gov.vn

+ Ông Đinh Văn Huệ - Phó Giám đốc.

Điện thoại cơ quan:  864899.

Nhà riêng:  864560.

E-mail: dvhue-sonha@quangngai.gov.vn

 

16/ Đài Truyền thanh – Phát lại truyền hình huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: 864261.

- E-mail: dtt-sonha@quangngai.gov.vn

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Đinh Chung Anh – Trưởng Đài.

Điện thoại cơ quan:  864261.

Nhà riêng:  864977.

E-mail: dcanh-sonha@quangngai.gov.vn

 

17/ Hạt quản lý, duy tu và bảo dưỡng đường bộ huyện Sơn Hà.

- Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng - huyện Sơn Hà.

- Điện thoại: .

- E-mail: hqldb-sonha@quangngai.gov.vn

- Thông tin về cán bộ phụ trách:

+ Ông Nguyễn Văn Thư – Hạt phó.

Điện thoại cơ quan: 

Nhà riêng:  .

E-mail: nvthu-sonha@quangngai.gov.vn

 

17/ Thông tin về cán bộ phụ trách CNTT

 

+ Ông Phùng Tô Long.

Điện thoại cơ quan:  864287.

Nhà riêng:  864789.

Di động:  0914.684.401

E-mail: ptlong-sonha@quangngai.gov.vn

 

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Vietnam Software Outsourcing Vietnam Software Development