English Thứ Năm, 18-07-2019, 14:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103000225
Đang online: 227

Trên 540 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2019

Đăng ngày: 28/12/2018; 231 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân khai Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quyết định trên, cân đối vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh là 543 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 283 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng.

 

Căn cứ kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao, các đơn vị đầu mối giao kế hoạch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố) quyết định giao kế hoạch đầu tư (bao gồm vốn ngân sách Trung ương, vốn đầu tư của huyện, thành phố, vốn xã và các nguồn vốn khác) cho UBND các xã sau 20 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

 

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành, hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đến thời hạn giải ngân theo quy định của Trung ương, nếu dự án nào không giải ngân hết kế hoạch vốn, bị cắt vốn thì địa phương đó (huyện, xã) tự cân đối vốn của địa phương để thanh toán phần vốn bị cắt giảm.

 

Đối với các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, khuyến khích các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công trình trong năm 2019 để đủ tiêu chí xét công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (phần vốn còn thiếu được bố trí thanh toán trong đầu năm 2020).

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích