English Thứ Tư, 18-09-2019, 16:47 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109106076
Đang online: 221

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06-10/5/2019)

Đăng ngày: 10/05/2019; 2781 lần đọc

Xây dựng báo cáo kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản; Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Tăng cường việc quản lý lòng đường, lề đường, hè phố và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Triển khai thi hành Luật An ninh mạng; Quản lý đất công; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá khai thác hải sản trái phép; Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06-10/5/2019)​.​​​

Xây dựng báo cáo kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo xây dựng các báo cáo phục vụ hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh. 

 

​Theo đó, về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến ngành, địa phương phụ trách trong 6 tháng đầu năm; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2019.

 

Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trước ngày 27/5/2019 báo cáo UBND tỉnh tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019.

 

Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

 

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2019 đã được UBND tỉnh giao; chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 736/UBND-TH ngày 20/2/2019 về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019, ước giải ngân đến 30/6/2019.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

 

Chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

 

Thời điểm xác định giá là khi có quyết định giao đất, cho thuê đất

 

Theo đó, thời điểm xác định giá để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo đúng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định.

Trường hợp các nhà đầu tư chưa được giao đất, cho thuê đất, nếu có nhu cầu về giá đất để tính toán hiệu quả dự án và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp thì chủ động làm việc với đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất để dự lường số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, làm cơ sở tham khảo quyết định việc đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định để được giao đất, thuê đất.

 

Thực hiện đấu giá đất đã được giải phóng mặt bằng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Sớm ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản

 

Về phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Trong thời gian chờ ý kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24/4/2019.

 

Giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm có Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

 

Về thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi: Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và hỗ trợ Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 khẩn trương thống nhất địa bàn thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn cho người dân, cộng đồng hiểu được mục đích, ý nghĩa, lợi ích mang lại từ việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, để người dân phát huy được vai trò chủ thể của mình, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. 

 

Có giải pháp huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để hỗ trợ đầu tư xây dựng các tiêu chí của Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

 

Chỉ đạo UBND các xã thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi thực hiện Bộ tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 để hỗ trợ xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo quy định.

 

Về thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn lực từ ngân sách tỉnh (ngoài nguồn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020để hỗ trợ thêm cho các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý của đơn vị, có văn bản hướng dẫn cụ thể các tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

UBND các huyện thành phố chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng kế hoạch, thời gian lộ trình thực hiện. Ưu tiên chọn xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 tại các thôn thuộc các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

 

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản trên để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Theo nội dung Chỉ thị 993, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ thị các nhà trường cần xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế; thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường…

 

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT), cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo giáo viên và đơn vị thuộc Bộ triển khai một số công việc nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

 

Theo đó, tại các cơ sở giáo dục, thủ trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục; Các nhà trường cần xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT. Đồng thời, cần phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

 

Các cơ sở giáo dục thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, cần thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục (hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát,…) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý, để thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn, xung đột trong trường học…

 

Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn, Đội. Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục kỷ luật tích cực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tích cực nêu gương người tốt việc tốt, đề cao sự gương mẫu của thầy, cô giáo để mỗi thành viên trong nhà trường đều trở thành nhà giáo dục thân thiện, thuyết phục…

 

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên cần rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh, bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên đề đào tạo về công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm.

 

Các trường sư phạm cần nghiên cứu xây dựng các chuyên đề, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm của nhà giáo tại các địa phương thiết thực hiệu quả cũng như đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên tư vấn trong trường học, xây dựng nội dung, cách thức và hình thức giáo dục phù hợp...

 

Tăng cường việc quản lý lòng đường, lề đường, hè phố và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép để tổ chức các hoạt động cộng đồng không sử dụng cho mục đích giao thông; không thực hiện các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

​UBND các huyện, thành phố chủ động phương án xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương (hoạt động hiếu, hỉ, liên hoan...). Trong trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác để tổ chức hoạt động cộng đồng thì phải xin phép cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố, về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp hoặc báo lên cơ quan quản lý đường bộ cấp trên để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố, về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thực hiện cấp phép hoạt động diễu hành, quảng cáo và tổ chức biểu diễn nghệ thuật có sử dụng lòng đường, hè phố, vỉa hè phải lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về phương án đảm bảo giao thông hoặc vị trí lắp đặt bảng quảng cáo. Tuyệt đối từ chối cấp phép đối với tổ chức, cá nhân không xây dựng phương án đảm bảo giao thông hoặc vị trí lắp đặt bảng quảng cáo làm che chắn tầm nhìn hệ thống báo hiệu đường bộ; chịu trách nhiệm nếu việc cấp phép để xảy ra tai nạn giao thông.

 

Các cơ quan chức năng khi tham mưu hoặc cấp phép việc sử dụng lòng đường, vỉa hè phải xem xét và kiểm tra phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và chịu trách nhiệm nếu việc cấp phép nhưng để xảy ra tai nạn giao thông.

 

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động phản ánh việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố không đúng quy định trên địa bàn tỉnh; lồng ghép vào nội dung chương trình để tuyên truyền việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố và việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo UBND cấp huyện, xã thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

 

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, Nhân dân với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chủ quản về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

 

Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng. Tham gia các nội dung dự thảo, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Cập nhật và đưa nội dung giới thiệu Luật vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

 

Quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định để thực hiện lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

​Về nguồn kinh phí thực hiện, giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND các huyện, thành phố, có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, t​hành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018, tổ chức giao ban hàng Quý và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá khai thác hải sản trái phép

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 

​Yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU, đặc biệt tập trung kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tàu cá và ngư dân của tỉnh có dấu hiệu khai thác hải sản trái phép​ ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Chủ động tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao công tác phòng, chống khai thác IUU, đạt hiệu quả, tiến tới sớm chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2019, các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Nhờ vậy trong tháng không có tàu cá Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài.

 

Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Tịnh Kỳ đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 65 lượt tàu cá trước khi rời bến và 25 lượt tàu cá khi về bến. Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 154 lượt tàu cá trước khi rời bến và 19 lượt tàu cá khi về bến. Kết quả kiểm tra cho thấy không có tàu cá vi phạm khai thác IUU.

 

Toàn tỉnh hiện có trên 5.600 tàu cá với tổng công suất hơn 1.811.000 CV, trong đó tàu có chiều dài 15m đến dưới 24m có 3.053 tàu, tàu có chiều dài 24m trở lên có 174 tàu.

 

Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản đạt 85.943 tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác trên biển ước đạt 84.715,5 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt, phổ biến lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa; đồng thời, thường xuyên phát động tổ chức các phong trào phù hợp, hiệu quả, vận động toàn thể Nhân dân hưởng ứng việc hạn chế sử dụng, phát tán rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống. 

 

​Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối​ hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo​ các sở ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo nội dungCông văn số 03/BCĐDTLCP ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

 

Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở để kịp thời phát hiện, khai báo và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh trong vòng 24 giờ kể từ lúc phát hiện lợn bệnh; lưu ý phương tiện, dụng cụ vận chuyển lợn đến nơi giết hủy phải bảo đảm không để rơi vãi chất thải, phân lợn, các loại dịch tiết, máu của lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh ra ngoài môi trường; người, phương tiện, dụng cụ sử dụng cho việc tiêu hủy lợn phải được vệ sinh, sát trùng nhằm bảo đảm không để mầm bệnh phát tán, lây lan.

Hướng dẫn người chăn nuôi tập trung áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên sát trùng, tiêu độc và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn theo đúng quy định; Thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn của Cục Thú y.

 

                                                                     T.H​ (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích