English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:44 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775406
Đang online: 209

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)

Đăng ngày: 15/02/2019; 2919 lần đọc

Triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)​.

Triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 14/12/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XIX) về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

 

​Cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 842 của Tỉnh ủy đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX. Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được xác định trong Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. 

 

Căn cứ Kết luận 842 của Tỉnh ủy, Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, lồng ghép với kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện. Trước mắt, phải bảo đảm hoàn thành những nội dung công việc được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, UBND các cấp nhằm đảm bảo hiệu lực, chất lượng, tính khả thi cao của văn bản. Đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết để giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

 

Triển khai thực thiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 125-KH/TU, số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Có kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.    

 

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố ngoài việc triển khai thực hiện các nội dung trên, còn phải thực hiện một số nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt việc đào tào, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất, chuyên đề về công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp. 

 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, lấy công tác này làm trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính; đưa các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, nhất là các thủ tục hành chính mà người dân đang bức xúc (đất đai, xây dựng…). Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là tại cấp huyện, cấp xã và kiên quyết xử lý những hành vi, vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính.       

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước về cải cách hành chính. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử. Tham mưu, kiểm soát chặt chẽ cơ chế lập, phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chi thường xuyên và đầu tư công; đẩy mạnh xã hội hóa những lĩnh vực tư nhân có thể đầu tư.

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi, huyện Đức phổ, huyện Sơn Hà; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.     

 

Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

 

​Theo đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh phải nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, cụ thể: Đối với cơ quan nhà nước: Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

 

Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp huyện, cấp xã quyết định xử lý (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ do Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện làm chủ tài khoản.

 

Thẩm quyền xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

 

Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi chi tiết đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản xử lý; Thanh toán chi phí liên quan đến xử lý tài sản và thực hiện nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

 

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố theo dõi chi tiết đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản xử lý; Thanh toán chi phí liên quan đến xử lý tài sản và thực hiện nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Hàng năm báo cáo kết quả thực việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

 

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu nội dung điểm II Công văn số 643/BNN- ngày 28/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến tham mưu đề xuất việc thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, tình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 28/02/2019.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp

 

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

​Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trườn​g lao động. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh cung cấp thông tin cho học sinh về các dự án có nhu cầu nhân lực, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh để các em học sinh định hướng việc học của mình nhằm lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, Hội đoàn thể của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề. Tuyên truyền đến học sinh các trường THCS, THPT tham gia hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực, chủ động triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội. Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo. Hỗ trợ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học có lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48và các chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chi đạo 138 các cấp.

 

​Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (30/7)” năm 2019. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất và chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên ngay tại địa bàn cơ sở, nhất là tình hình tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong Nhân dân; các vụ việc liên quan đến việc triển khai, thực hiện các dự án, chính sách xã hội, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội trong bảo đảm ANTT, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

 

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các dịp lễ, tết, nhân“Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp đòi nợ thuê, nhất là các băng, nhóm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy… không để tội phạm “lộng hành”; có các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê” các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tại các bến xe, các chợ đầu mối, quán bar, nhà hàng, quán karaoke…

 

Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý người bị bệnh tâm thần, “ngáo đá”; triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm,...

 

Chỉ đạo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh ngoài việc cung cấp thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định, còn phải yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp thông tin về nguồn vốn đầu tư khu dân cư, khu tái định cư để làm cơ sở cho cơ quan Thuế xác định nguồn thu tiền sử dựng đất.

 

​Trên cơ sở xác định nguồn vốn đầu tư dự á​n khu dân cư, khu tái định cư của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xác định nguồn thu tiền sử dụng đất cho từng cấp ngân sách được hưởng trong thông báo nộp tiền sử dụng đất.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố hạch toán chính xác nguồn thu tiền sử dụng đất theo xác định của cơ quan thuế.

 

Tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các điểm 1, 2, 3 và 4 Công văn số 315/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6848/UBND-NNTN ngày 08/11/2018.

 

​Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trư​ờng, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo tuân thủ theo quy định.

 

Cục Hải quan Quảng Ngãi tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

 

T.H (tổng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích