English Thứ Tư, 22-01-2020, 19:32 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117038637
Đang online: 146

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07-11/01/2019)

Đăng ngày: 11/01/2019; 2300 lần đọc

Triển khai Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2019; rà soát cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện; tăng cường kiểm soát các đoàn ra năm 2019; thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07-11/01/2019)​.

Triển khai Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy tổ chức qu​án triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung Quy định nêu gương gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của can bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và từng chức danh; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên.

 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương phù hợp với cương vị công tác và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác, xem đây là một trong những nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

 

Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2019

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng hành, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án sớm triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả,...​

 

Đó là mục tiêu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-UBND  ngày 08/01/2019.

 

Năm 2019, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu chủ như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5-7,0%, không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng 12,0-12,5%; GRDP bình quân đầu người 2.682 USD/người (63,0 triệu đồng/người).

 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - xây dựng 52-53%, dịch vụ 30-31%, nông - lâm nghiệp và thủy sản 16-17%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 30.000-32.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 20.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 560 triệu USD và tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 18 xã.

 

Ngoài các chỉ tiêu kinh tế, UBND tỉnh cũng đề ra các chỉ tiêu xã hội như: Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 41%; tỷ lệ qua đào tạo nghề khoảng 53%; Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: 17%; (11) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 40,19%; Tiểu học 73,02%;  Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) 27,3 giường; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6%, trong đó, miền núi giảm 5,48%,...

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá,hiệu quả" và chủ đề năm của tỉnh Quảng Ngãi: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

 

Rà soát cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc rà soát cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương tổ chức đánh giá cụ thể kết quả đạt được, hiệu quả, tác động của từng cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch; những tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với từng cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đã được cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng; thời gian hoàn thành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 30/01/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá sự cần thiết trong việc tiếp tục thực hiện của từng cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện do tỉnh ban hành trong thời gian qua, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/01/2019.

 

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Tổ công tác rà soát, cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện của từng cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch trong thời gian đến, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 25/02/2019.

 

Tăng cường kiểm soát các đoàn ra năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh cà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc đi nước ngoài của các đoàn công tác phải xác định rõ nước đến, nêu rõ mục đích, nội dung, chương trình, đối tác làm việc cụ thể, thành phần đoàn gọn nhẹ, đúng người, đúng việc.

 

​Hạn chế tối đa việc tổ chức đoàn ra nằm ngoài kế hoạch được duyệt; kết thúc chuyến đi phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp tục kiểm soát các đoàn ra năm 2019, ưu tiên các đoàn xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; cắt giảm các đoàn ra chưa thực sự thiết thực; đồng thời, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4730/UBND-CNXD ngày 10/8/2018 và Công văn số 5182/UBND-CNXD ngày 28/8/2018.

 

​Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các q​uy định về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ đã xảy ra trong những năm vừa qua; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát kết quả giám sát và các kiến nghị, yêu cầu của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Báo cáo số 330/BC-ĐGS ngày 10/12/2018 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khắc phục các tồn tại và nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019.

 

​Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trên cơ ​sở kết quả giám sát của HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về môi trường thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi,tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

                                                               T.H (tổng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích