English Thứ Hai, 16-12-2019, 07:54 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114494379
Đang online: 313

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10-14/12/2018)

Đăng ngày: 14/12/2018; 1984 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2018 vốn ngân sách Trung ương; triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và đường Phan Bội Châu nối dài; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; giải quyết vướng mắc dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10-14/12/2018)​.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa vừa có Chỉ thị​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu của cơ quan, địa phương quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tuc hành chính (TTHC); trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dụng chính quyền điện tử thuộc phạm vi ngành, địa phương, lĩnh vực mình được giao quản lý, điều hành.

 

Bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức chính thức và dự phòng làm việc tại Bộ phận Một cửa và phải đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa phải có sự tham gia của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC, gắn với theo dõi tình hình, kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa.

 

Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, nhất là tại Bộ phận Một cửa; thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với danh mục các TITHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại Bộ phận Một cửa; việc bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, người thực hiện TTHC rút hồ sơ đến phải thực hiện thông qua Bộ phận Một cửa; hồ sơ bị quá hạn trả kết quả giải quyết thì phải thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do và hẹn lại ngày trả kết quả theo đúng quy định bằng văn bản, tin nhắn, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân tự liên hệ với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ để hỏi về tình trạng, kết quả giải quyết.

 

Thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, phí, lệ phí và các khoản thu được phép thu theo quy định; nghiêm túc xử lý các phản
ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018.

 

Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực chất, tránh hình thức theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghi định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thể cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp.

 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó lưu ý thực hiện tốt việc đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

 

Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày O9/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018, đồng thời chủ động bổ sung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đối với những TTHC khác đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc xây dụng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, giải quyết TTHC qua hình thức dịch vụ công trực tuyến.

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

 

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ngân sách, tài sản công để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật chung và thực tiễn tại địa phương; tham mưu trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.    

 

Hạn chế tối đa việc đề xuất các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn kinh phí đảm bảo.

 

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước

 

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước,..

 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.

 

Về quản lý chi ngân sách nhà nước

 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm phải bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với năm dự toán.

 

Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng thời hạn, nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ/dự án quan trọng, cấp bách và chủ động bố trí kinh phí để hoàn trả kinh phí đã ứng trước, xử lý nợ đọng theo quy định.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay; bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa phương đầy đủ, đúng hạn; chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định.

 

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

 

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng chưa được ban hành.

 

Hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6807/UBND-KT ngày 06/11/2018.

    

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

 

Về quyết toán ngân sách nhà nước

 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định.

 

Về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo, công khai

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

 

Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công thuộc trách nhiệm được giao quản lý,…

 

Về điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018

 

Đối với công tác điều hành ngân sách nhà nước trong thời gian còn lại của năm 2018, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5245/UBND-KT ngày 31/8/2018 về việc tập trung thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

 

Về thu ngân sách: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn này, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 do HĐND tỉnh giao.

 

Về chi ngân sách: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, kể cả các khoản chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương; trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẳm quyền giao, phảỉ chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5245/UBND-KT ngày 31/8/2018 về việc tập trung triển thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018,…

 

Kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2018 vốn ngân sách Trung ương

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương được bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách sang năm 2018.

 

Cụ thể, tổng vốn ngân sách Trung ương được giao bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2017 sang năm 2018 là hơn 10,7 tỷ đồng. Số vốn kế hoạch năm 2017 nguồn NSTW được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư còn kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo giải ngân hết số vốn còn lại được cho kéo dài khi hết thời hạn giải ngân. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép giải ngân số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài vượt quá số vốn kế hoạch năm 2017 còn lại của từng dự án đến hết ngày 31/01/2018 chưa giải ngân hết.

 

Triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và đường Phan Bội Châu nối dài

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và đường Phan Bội Châu nối dài, thành phố Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, để đảm bảo thi công hoàn thành tuyến đường Chu Văn An kết nối với cầu Thạch Bích trong năm 2019 trong khi nguồn vốn khai thác quỹ đất còn hạn hẹp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn QISC và UBND thành phố Quảng Ngãi điều chỉnh dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng thành 02 dự án.

 

Cụ thể, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư: đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, tiến độ thực hiện đến năm 2020; đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng giao cho QISC tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn khai thác quỹ đất, tiến độ thực hiện đến 2020. Riêng tuyến đường Chu Văn An (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) yêu cầu phải thông tuyến trong quý II/2019.

 

Chủ tịch yêu cầu QISC khẩn trương lập các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt; trong đó ưu tiên tiến hành lập phương án bồi thường để xây dựng các khu dân cư phục vụ tái định cư của dự án. QISC có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc bố trí tái định cư cho Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) trong trường hợp quỹ đất không đủ bố trí tái định cư thì dùng quỹ đất dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng).

 

Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn vốn để bố trí vốn theo kế hoạch năm 2018 đã phân bổ nhưng chưa nhập dự toán cho QISC để kịp thời triển khai thực hiện dự án. Cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 để đáp ứng nhu cầu vốn cho khối lượng thực hiện năm 2018 để QISC triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ đã phê duyệt.

 

Đối với dự án đường Phan Bội Châu nối dài: Thống nhất chuyển giao chủ đầu tư dự án xây dựng 04 tuyến đường Phan Bộ Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Trung tâm hội nghị, Quảng trường và khu đất ở phía Bắc trục đường Hai Bà Trưng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sang UBND thành phố Quảng Ngãi để tiếp tục thực hiện xây dựng tuyến đường Phan Bội Châu nối dài.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ dự án cho UBND thành phố Quảng Ngãi theo quy định.

 

Các Chủ đầu tư (cũ và mới) có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, thực hiện các bước tiếp theo và phối hợp với Sở chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh việc quyết định chuyển chủ đầu tư và bố trí vốn để thực hiện dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và dự án Đường Phan Bội Châu nối dài, thành phố Quảng Ngãi.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, từng bước đưa việc đầu tư, kinh doanh chợ theo hướng văn minh, hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu mua, bán cho mọi người dân trong và ngoài tỉnh.

 

Theo đó, nhằm tránh tình trạng các địa phương đầu tư xây dựng chợ nông thôn có quy mô lớn hơn nhu cầu thực tế để đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo hướng dẫn tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế của từng địa phương và nghiên cứu các tiêu chí và xét công nhận Tiêu chí số 7 tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương để tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, tránh đầu tư lãng phí; đồng thời, trên cơ sở số liệu rà soát, đánh giá nêu trên, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung thiết kế mẫu đối với chợ nông thôn, đảm bảo phù hợp với quy mô, tập quán mua bán của người dân hiện nay. Các nhiệm vụ nêu trên hoàn thành trong tháng 3/2019.

 

Đối với việc xem xét, sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh nêu trên, trường hợp không còn phù hợp thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành. Hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 4/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án chợ trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có phát sinh vướng mắc liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Tiếp tục rà soát danh mục chợ có nhu cầu kêu gọi các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục làm cơ sở công bố, xúc tiến kêu gọi đầu tư; trong đó, nghiên cứu điều chỉnh tên trích yếu của Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phù hợp với Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đối với chợ Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa và chợ Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức đã xuống cấp nghiêm trọng: Giao UBND các huyện: Tư Nghĩa và Mộ Đức khẩn trương xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh; trường hợp, không có nhà đầu tư đăng ký, kịp thời đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý để đảm bảo không có sự cố xảy ra khi tiếp tục sử dụng công trình hiện hữu.

 

Giải quyết vướng mắc dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân còn vướng mắc, chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt; trên cơ sở đó, giải quyết và trả lời các nội dung yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trong quá trình thực hiện, UBND các huyện chủ động tham vấn ý kiến của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện. 

 

Thành lập Tổ công tác của huyện để vận động, thuyết phục người dân chấp hành các quy định của pháp luật về thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nếu đảm bảo các điều kiện thì phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn.

 

Đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu UBND các huyện chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với UBND các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung để kịp thời hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án đường dây 220Kv Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220Kv Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND cũng đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chủ động tổ chức làm việc với UBND huyện Đức Phổ và các cơ quan liên quan để bàn bạc, trao đổi và có biện pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với từng trường hợp cụ thể, sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án. Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo UBND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, UBND các xã có liên quan vào cuộc, tham gia vận động, giải thích cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án.

 

                                                           T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Sao Vàng về việc tạm dừng thi công công trình cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa, kết hợp thu hồi đất sét ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích