English Thứ Hai, 16-12-2019, 07:56 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114494548
Đang online: 313

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 29/10-02/11/2018)

Đăng ngày: 02/11/2018; 1742 lần đọc

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 06 huyện miền núi; chủ động ứng phó, phòng ngừa thiên tai năm 2018; đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh; Mộ Đức cần nhân rộng các mô hình nuôi ốc hương và hải sâm; chỉ đạo liên quan đến quy hoạch và đề xuất đầu tư Khu nghỉ dưỡng King Bay Sa Huỳnh​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 29/10-02/11/2018)​.

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

​Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018, đối với công tác cải cách thể chế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chú ý rà soát văn bản có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn địa phương, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát để cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết; chú ý đảm bảo quy trình của từng loại thủ tục hành chính khoa học, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Giám sát thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, cần yêu cầu cán bộ, công chức giải trình và có hình thức xử lý nghiêm túc.

 

Về cải cách tổ chức bộ máy: Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2025 và Kế hoạc số 82/KH-UBND​ ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quết 08/NQ-CP ngày 28/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 05/4/2018 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý và tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Chậm nhất ngày 31/11/2018, các sở, ban, ngành địa phương phải hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.

 

Đối với các đơn vị trong tiến trình sáp nhập: Chỉ kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý sau khi sáp nhập hoàn thành, không để xảy ra tình trạng dôi dư cán bộ lãnh đạo, quản lý sau sáp nhập.

 

Về cải cách tài chính công: Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, đôn đốc nhắc nhở và có ý kiến tham gia bằng văn bản để cơ quan có thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền. Chậm nhất đến ngày 31/12/2018, các sở, ban ngành và địa phương phải hoàn thành việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.

 

Về hiện đại hóa nền hành chính: Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành nâng cấp trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương cần quan tâm cải thiện, bố trí nguồn lực cần thiết, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính tại cơ quan, đơn vị.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực, quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thường xuyên theo dõi giải quyết khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; với mục tiêu là tập trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư kinh doanh tại tỉnh Quảng Ngãi, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian đến,...

 

Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 06 huyện miền núi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các huyện miền núi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi của tỉnh. 

 

​Trong đó, lưu ý tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện những nội dung, giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của tỉnh trong thời gian qua.

 

Bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2016-2020 tại Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba và Kết luận số 628-KL/TU ngày 09/7/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười hai, khóa XIX, chủ động quán triệt thực hiện và rà soát, kiểm tra và kịp thời tham mưu chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu vào các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch về phát trien kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững,... đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn các huyện miền núi và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

 

Chủ động ứng phó, phòng ngừa thiên tai năm 2018

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​  kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng.

 

Theo đó, để chủ động ứng phó, phòng ngừa thiên tai năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục tập trung triển khai và hoàn thiện Phương án, không lơ là, chủ quan đối với các loại hình thiên tai. Chú ý công tác thông tin về tình hình thiên tai đến các Ban Chỉ huy các cấp, đặc biệt là thông tin đến từng hộ dân. Thực hiện mua sắm và trang bị ngay loa phát thanh cầm tay cho các thôn, bản. Đối với các vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập nước cần trang bị ghe, xuồng chèo thủ công phù hợp với thực tiễn địa hình và mưa, lũ của địa phương. Tuyên truyền, vận động các tiêu thương kinh doanh ở địa phương chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để cung ứng cho người dân khi có bão, lũ xảy ra.  

 

Kiểm tra phương án phòng chống thiên tai cấp xã cần rà soát lại lực lượng cụ thể. Các trang thiết bị đã mua sắm cần kiểm tra, vận hành định kỳ theo quy định.

 

Tổ chức trực ban đầy đủ, nghiêm túc, bố trí trực lãnh đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp để kịp thời xử lý tình huống khi có bão lũ gây ra. Phân công lực lượng canh gác, cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm (lở núi, ngầm, tràn, bến đò,..) khi có mưa lớn, lũ xảy ra.

 

Báo cáo chính xác, kịp thời về công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục thiệt hại tại địa phương, đơn vị; chủ động huy động vật tư, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ cộng đồng. Các huyện chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách huyện năm 2018 để sửa chữa kịp thời các công trình cung cấp nước sinh hoạt, mua sắm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.

 

Đối với việc khắc phục sạt lở tại khu tái định cư, khu dân cư, UBND các huyện thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực xác định nguyên nhân sạt lở, trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo, di dời dân đến nơi an toàn.

 

Bên cạnh đó, quản lý, vận hành hồ chứa nước thủy diện theo đúng quy định,...

 

Đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh

 

Theo Sở Xây dựng, kết quả thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, đến 9/2018 đạt trên 60% khối lượng xây dựng hoàn thành, đặc biệt có nhiều địa phương có kết quả giải ngân cao trên 80%.

 

​Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là tại địa phương phát sinh thêm các đối tượng ngoài đề án đã phê duyệt và hộ gia đình có tên trong đề án nhưng đã nhận tiền từ nguồn hỗ trợ khác.

 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vướng mắc và thực hiện hỗ trợ theo các nguyên tắc: Nguồn kinh phí được UBND tỉnh phân bổ theo Quyết định 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 chỉ được hỗ trợ cho các hộ trong Đề án đã được phê duyệt.

 

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

 

Đối với trường hợp chuyển đổi hình thức từ sửa chữa sang xây mới hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí thì UBND các huyện, thành phố tự điều chỉnh và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Đối với trường hợp hiện nay phát sinh ngoài Đề án đã được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 05/11/2018. Không được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án đã được phê duyệt.

 

Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ trong Đề án chưa khởi công xây dựng nhà ở, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các hội đoàn thể vận động, hỗ trợ và yêu cầu các hộ gia đình thực hiện khởi công trong năm 2018.

 

Đối với các trường hợp mà cả người có công và vợ (chồng) người đó đều đã mất, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thực sự có khó khăn về nhà ở, UBND các huyện, thành phố xem xét và linh hoạt xử lý.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tiến độ giải ngân của mỗi địa phương đến ngày 31/12/2018 phải hoàn thành đạt tỷ lệ trên 90%.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

Mộ Đức cần nhân rộng các mô hình nuôi ốc hương và hải sâm

 

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mộ Đức trong thời gian đến.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Mộ Đức tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:  Rà soát tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đề ra; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành.

 

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa; đẩy mạnh công tác khuyến nông, nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản vừa có hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo môi trường như mô hình nuôi ốc hương và hải sâm; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là hỗ trợ đầu tư hạ tầng đến hàng rào dự án.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH​ ngày 19/10/2018, nhất là vốn chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018; tăng cường thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu tốt thuế tài nguyên môi trường, thu tiền sử dụng đất.

 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2018 xây dựng 02 xã, năm 2019-2020 xây dựng 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó phải đặc biệt chú ý phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân; đầu tư xây dựng theo đúng quy định, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, thương mại,...tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp, chú ý hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an toàn môi trường. Việc đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện phải tính toán kết nối với đường ven biển Dung Quất - Sa huỳnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tổ chức lập quy hoạch nghĩa địa tập trung ở các xã ven biển, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Cân đối, phân bổ kinh phí từ các nguồn để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường lớp học trên địa bàn, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia và giữ chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng.

 

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Đề án về sắp xếp các cơ quan hành chính nhà nước; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2025; vị trí việc làm và giao kinh phí tự chủ,... trên địa bàn huyện nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ huyện một phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng tại các vùng sản xuất, chế biến nông nghiệp công nghệ cao; bố trí kinh phí thực hiện các dự án chuyển tiếp; hỗ trợ huyện giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến hành lang an toàn giao thông, đất đai,...

 

Chỉ đạo liên quan đến quy hoạch và đề xuất đầu tư Khu nghỉ dưỡng King Bay Sa Huỳnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho ý kiến liên quan đến quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư Khu nghỉ dưỡng King Bay Sa Huỳnh.

 

​Theo đó, trong phạm vi gần 110ha Khu vực biển Châu Me, thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng đang được Sở Xây dựng thẩm định; tại Công văn 4012/UBND-KGVX ngày 05/7/2017, UBND tỉnh đã giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Châu Me cho Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng với diện tích khoảng 10ha, phần diện tích còn lại (khoảng 100ha), Công ty King Bay đề xuất đầu tư Khu nghỉ dưỡng King Bay Sa Huỳnh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

 

Để đồng bộ quy hoạch phân khu 1/2000 với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của 02 dự án đề xuất đầu tư vào khu vực này, bảo đảm việc kết nối hạ tầng đồng bộ, hài hòa về kiến trúc, tránh chồng lấn nên UBND tỉnh đã thống nhất giao Công ty Kinh Bay (đơn vị đề xuất đầu tư chiếm 91% diện tích) lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 toàn bộ Khu vực biển Châu Me (khoảng 110ha) để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty King Bay lập quy hoạch và hỗ trợ 02 Nhà đầu tư hoàn chỉnh đề xuất dự án theo tinh thần kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 272/TB-UBND​ ngày 21/9/2018 và chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện; các nhà đầu tư đã có chủ trương khảo sát đều có cơ hội đầu tư như nhau, song cần đồng bộ, hợp lý, tiện ích và hiện đại; bảo đảm quy mô từng dự án phù hợp với năng lực tài chính và ý tưởng của từng nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư.

 

                                                             T.H (tổng hợp)​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Sao Vàng về việc tạm dừng thi công công trình cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa, kết hợp thu hồi đất sét ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích