English Thứ Ba, 22-01-2019, 09:30 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85682421
Đang online: 239

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn; gửi Sở Tư pháp thẩm định hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận 13 “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các nội dung tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan, tham khảo báo cáo của VCCI và điều kiện thực tiễn của địa phương, tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ trong quý I/2019.

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND​ ngày 10/01/2019 về Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 10276/BNN-TCLN ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan về đề nghị xây dựng “Chính sách hỗ trợ đổi nghề khai thác thủy sản bền vững và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho chủ trương xây dựng chính sách trước ngày 30/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích