English Thứ Năm, 18-07-2019, 14:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102997748
Đang online: 229

Khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đăng ngày: 03/01/2019; 458 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mộ Đức thu hồi nộp ngân sách tỉnh khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đã phân bổ từ năm 2015 -2017 mà UBND huyện phân bổ thấp hơn so với dự toán được UBND tỉnh giao, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách tỉnh khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện tỉnh giản biên chế nhưng UBND huyện sử dụng không hết, với số tiền 320 triệu đồng.

Đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ thù lao cho đội công tác xã hội tình nguyện theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhưng sử dụng không đúng mục đích: UBND huyện Nghĩa Hành thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền là 563 triệu đồng; UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 308 triệu đồng; UBND thành phố Quảng Ngãi thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 8,2 triệu đồng.

Về xử lý kinh phí đã chi trả hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, xác định và đề xuất xử lý đối với kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016 theo Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh và Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND, số 459/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh theo từng thời điểm gửi Sở Tài chính. Thời gian gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/01/2019.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý trước ngày 31/01/2019.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong đó có chính sách điều động, luân chuyển để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mới trong trường hợp cần thiết.

Đối với nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong việc phân bổ dự toán và sử dụng, đảm bảo việc phân bổ đầy đủ, kịp thời và sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; việc lập dự toán phải sát với thực tế, đầy đủ cơ sở; phân bổ dự toán và quyết toán cụ thể theo nguồn bổ sung có mục tiêu của cấp trên; kiểm ra, rà soát, thu hồi nộp ngân sách tỉnh các khoản kinh phí chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết. UBND các huyện, thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi khoản kinh phí kinh phí bổ sung có mục tiêu này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 28/02/2019.

Đối với nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã phải bố trí dự phòng ngân sách phải đảm bảo theo đúng quy định. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và bệnh dại để chủ động bố trí kinh phí trong dự toán từ đầu năm. Việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phải đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích